UBND HUYỆN NGHI XUÂN

TRƯỜNG MN TT TIÊN ĐIỀN

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số 32/KH-MN

 Thị trấn Tiên Điền, ngày 25 tháng 9  năm 2020

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2020-2021

 

 

Căn cứ Nghị định số 42/2013/NĐCP ngày 09/5/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức hoạt động thanh tra giáo dục;

Căn cứ Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 05/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực Giáo dục.

- Căn cứ hướng dẫn số 168/GDNX ngày 21 tháng 9 năm 2020, về việc thực hiện công tác kiểm tra nội bộ năm học 2020-2021 của Phòng Giáo dụcĐào tạo huyện Nghi Xuân 

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nội bộ năm học 2019-2020 của trường mầm non Tiên Điền và tình hình thực tế tại địa phương; TrườngMầm non Tiên Điền xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2020- 2021 như sau:

II. KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA:

1. Quan điểm chung trong công tác quản lý chỉ đạo:

Tự đánh giá đúng thực trạng tình hình trường học trong mối quan hệ chung và có sự so sánh với mặt bằng của địa phương. Khẳng định những việc đã làm được, phát huy ưu điểm và tư vấn biện pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém; phát huy nhân tố tích cực góp phần nâng cao hiệu lực quản lý. Đồng thời kiến nghị với các cấp quản lý điều chỉnh, bổ sung các chính sách, quy định cần thiết phù hợp với thực tế. 

Tuyên truyền, quán triệt Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn về thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng. 

Đổi mới hoạt động kiểm tra theo hướng tăng cường kiểm tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước và trách nhiệm người đứng đầu các nhà trường.  

Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong hoạt động kiểm tra; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, quyết định xử lý sau kiểm tra. 

2. Mục đích:

Công tác kiểm tra nội bộ trường học là một hoạt động quản lý thường xuyên của thủ trưởng đơn vị, là một yêu cầu tất yếu của quá trình đổi mới quản lý giáo dục hiện nay. 

Qua kiểm tra đánh giá đúng thực trạng của nhà trường, chỉ rõ những ưu khuyết điểm của từng bộ phận, từng tổ, cá nhân, đôn đốc, thúc đẩy hoạt động; nâng cao hiệu  lực, hiệu quả của công tác quản lý;

Cũng cố và thiết lập trật tự, kỷ cương, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục trong nhà trường.

3. Yêu cầu:

Công tác kiểm tra phải tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật. Hoạt động kiểm tra đảm bảo tính dân chủ khách quan, độc lập góp phần hướng dẫn, giải quyết có hiệu quả các kết luận sau kiểm tra.

Kiểm tra phải đảm bảo tính chính xác, khách quan, hiệu quả. Kết quả kiểm tra phải phản ánh đúng thực trạng về đối tượng kiểm tra, tránh định kiến, nể nả, làm qua loa, hình thức, kiểm tra được tổ chức thường xuyên, kịp thời theo đúng kế hoạch.

Tất cả các nội dung kiểm tra  nội bộ đều được lập biên bản có chữ ký của người kiểm tra, hồ sơ về công tác kiểm tra được bảo quản, lưu giữ cẩn thận theo quy định của điều lệ, quy chế.

4. Nội dung và kế hoạch kiểm tra:

4.1. Kiểm tra toàn diện:

Kiểm tra toàn diện để đánh giá chất lượng giáo viên theo thông tư 43/2006/TTBGHĐT ngày 20 tháng 10 năm 2006 về việc hướng dẫn thanh tra, kiểm tra toàn diện nhà trường, cơ sở giáo dục khác và thanh, kiểm tra hoạt động sư phạm của nhà giáo nhằm đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của giáo viên, trên cơ sở kiểm tra đối chiếu với những quy định của các văn bản vi phạm pháp luật về mục tiêu kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế chuyên môn….

Đối tượng kiểm tra: Cán bộ, Giáo viên, nhân viên trong trường.  

Nội dung kiểm tra: 

+ Về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của nhà giáo:

Việc chấp hành pháp luật; chấp hành quy chế của ngành, nội quy của cơ quan; ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và nhân dân; tinh thần đoàn kết, trung thực trong công tác, quan hệ đồng nghiệp, thái độ phục vụ nhân dân và trẻ; không bạo hành và không xâm phạm nhân cách của trẻ; không vi phạm đạo đức nhà giáo.

+ Về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao:

Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn, kết quả giảng dạy, của giáo viên và các nhiệm vụ khác được giao.

Trong năm học kiểm tra toàn diện 30% số giáo viên, nhân viên trong trường.

4.2. Kiểm tra chất lượng chăm sóc Giáo dục trẻ.

a. Công tác chăm sóc nuôi dưỡng.

Kiểm tra việc thực hiện chế độ ăn trong ngày, số trẻ ăn bán trú, kiểm tra việc thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe, theo dõi biểu đồ, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, công tác tiêm chủng, phòng chống bệnh dịch cho trẻ... 

Kiểm tra chế độ dinh dưỡng cho trẻ, vệ sinh an toàn thực phẩm, lưu giữ thực phẩm.../ Kiểm tra việc thực hiện vệ sinh cá nhân cho trẻ, vệ sinh môi trường... 

Công tác quản lý đảm bảo an toàn cho trẻ... 

Kế hoạch kiểm tra định kỳ 2 lần/năm, kiểm tra thường xuyên, đột xuất, báo trước, không báo trước hàng tháng của ban kiểm tra nội bộ trường.

Kiểm tra hàng ngày, hàng tháng. Cuối tháng từ 25-28 kiểm tra hồ sơ bán trú. 

b. Chất lượng Giáo dục:

Kiểm tra hồ sơ, bài soạn, kế hoạch thực hiện chương trình GDMN, kế hoạch hoạt động giáo dục, lễ hội theo từng nhóm lớp. 

Kiểm tra giờ dạy, phương pháp truyền thụ, năng lực sư phạm Giáo viên. 

Kiểm tra lồng ghép thực hiện chuyên đề vào cácchủ đề, chủ điểm của Giáo viên. 

Kiểm tra chất lượng trẻ sau mỗi chủ đề, 

Kiểm tra sản phẩm trẻ trong từng nhóm lớp, kết quả phát triển của trẻ theo 5 lĩnh vực thông qua hoạt động trong ngày. 

Đầu tuần, giữa tuần, cuối tuần của ban kiểm tra nội bộ khi được phân công kế hoạch kiểm tra. 

Hàng tháng, học kỳ I, Kỳ II.

4.3. Kiểm tra đội ngũ cơ sở vật chất:

a. Đội ngũ:

    Kiểm tra công khai chất lượng giáo viên, nhân viên  với quy định hiện hành 

    Kiểm tra công khai về năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

    Đánh giá chất lượng chuyên môn, thực hiện có hiệu quả chăm sóc giáo dục trẻ được phân công, chất lượng tổ chức các hoạt động, chấp hành chế độ thời gian ngày công….

   * Thời gian kiểm tra: Đầu năm, cuối học kỳ.

 ​ b. Cơ sở vật chất:

Kiểm tra rà soát cơ sở vất chất, thiết bị, dồ dùng, đồ chơi .... 

Kiểm tra cơ sở vật chất ( các công trình xây dựng mới, có hiện tượng nghi vấn xuống cấp, hư hỏng…) Để đánh giá thực tế. 

     Kiểm tra bán trú, nhà bếp, dụng cụ, thiết bị nhà bếp. 

       Kiểm tra phòng học, thiết bị bàn nghế, gường tủ, giá….

  * Thời gian kiểm tra: đầu năm,  cuối học kỳ, cuối năm.

4.4. Kiểm tra chuyên đề:

a) Kiểm tra việc thực hiện ba công khai: 

Kiểm tra việc thực hiện “Ba công khai” theo thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 Thông tư ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống GD của quốc dân. Nội dung như sau: 

Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế.

Công khai  điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục.

Công khai thu chi tài chính.

b) Kiểm tra  hoạt động của tổ chuyên môn

Kiểm tra hoạt động của tổ chuyên môn: kiểm tra việc giảng dạy, thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học, đánh giá theo chủ đề chủ điểm: Kiểm tra thường xuyên, đột xuất.

Kiểm tra hoạt động của tổ chuyên môn, kiểm tra hồ sơ tổ và các hồ sơ khác có liên quan.

c) Kiểm tra hoạt động của bộ phận y tế trường học:

Kiểm tra việc thực hiện công tác y tế trường họcquy định thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGD ĐT ngày 12/5/2016, công tác thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích, công tác bảo đảm vệ sinh dinh dưỡng và an toàn trong trường mầm non, việc lưu hồ sơ và hoạt động của nhân viên y tế.

d) Kiểm tra  thực hiện tự kiểm tra tài chính, kế toán

Công khai các khoản thu, chi trong nhà trường; các khoản thu theo quy định. 

Công tác quản lý các nguồn kinh phí được cấp chi cho các hoạt động giáo dục của đơn vị và công tác tự kiểm tra tài chính, kế toán: Kiểm tra việc thu, chi ngân sách, các khoản tự nguyện của phụ huynh HS.

e) Kiểm tra việc thực hiện các cuộc vận động:

Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 35, CT20, Kết luận 05 của Ban thường vụ tỉnh uỷ; Quyết định 33,31 của UBND tỉnh về việc xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang và lễ hội trong lực lượng công chức, viên chức gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.   

Kiểm tra việc triển khai thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và cuộc vận “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

g) Kiểm tra hoạt động CSGD:

​Đảm bảo nghiêm túc việc kiểm tra thực hiện quy chế: về hồ sơ, đánh giá trẻ theo đúng chủ đề.

Kiểm tra kế hoạch giáo dục: thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học, qui chế chuyên môn, xét Hoàn thành chương trình mẫu giáo 5 tuổi, kế hoạch giáo dục đạo đức, thẩm mỹ, thể chất, lao động, chăm sóc, nuôi dưỡng; kết quả giáo dục về 5 mặt phát triển, phát triển thể chất, ngôn ngữ, thẩm mỹ, tình cảm xã hội, kỹ năng sống cho trẻ và quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học; phòng chống tai nạn, thương tích trong nhà trường.

h) Tự kiểm tra công tác quản lý của Hiệu trưởng:

Tự kiểm tra việc quản lý điều hành hoạt động chuyên môn, kế hoạch năm học; thực hiện quy chế dân chủ trong trường học, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện chế độ chính sách đối với nhà giáo, người học; công tác kiểm tra, quản lý chỉ đạo chuyên môn; quản lý tài sản, tài chính; xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ; xây dựng cơ sở vật chất; công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia; công tác phổ cập giáo dục,thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục; thực hiện đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên, hiệu trưởng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nền nếptrong dạy học và trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà trường.

i) Kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo, tiếp công dân và phòng chống tham nhũng.

Kiểm tra các vụ việc và công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo (nếu có).

Việc thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản của cấp trên về công tác PCTN; kết quả triển khai công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tập trung kiểm tra việc thực hiện công khai trong đầu tư xây dựng, mua sắm thiết bị, văn phòng phẩm, chế độ học tập, hội nghị hội thảo…

III. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH. 

1. Công tác tổ chức:

       Thành lập ban kiểm tra nội bộ trường học gốm 7 đồng chí ( Quyết định kèm theo).

        Các thành viên ban kiểm tra là BGH, Ban thanh tra nhân dân, các tổ chuyên môn, là những người có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao. Để thực hiện công tác đổi mới công tác kiểm tra toàn diện, kiểm tra nhiệp vụ sư phạm, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra đột xuất….nhằm đánh giá thi đua, xếp loại sát đúng năng lực, kết quả của từng Cán bộ, Giáo viên, nhân viên,  trong việc thực hiện hoạt động phong trào trường mầm non Tiên Điền năm học 2020 - 2021.

2. Hình thức kiểm tra:

Căn cứ kế hoạch kiểm tra nội bộ của trường, lên lịch kiểm tra toàn diện, kiểm tra thường xuyên. Phân công cho các thành viên thực hiện.

Hình thức kiểm tra thường xuyên,  toàn diện, kiểm tra đột xuất của Giáo viên, nhân viên. Kiểm tra định kỳ có báo trước, kiểm tra bất thường không  báo trước…

3. Sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra nội bộ trường học.

Tuần cuối học kỳ I tiến hành sơ kết.

​ Tuần cuối học kỳ II tiến hành tổng kết công tác kiểm ta nội bộ.

* Đánh giá ưu điểm, khuyết điểm, rút kinh nghiệm công tác kiểm tra báo cáo với cấp trên theo quy định.

IV.TỔ CHỨC THỰC HIỆN.  

Quán triệt, phổ biến Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học năm học 2019-2020 và văn bản quy định về thanh tra, kiểm tra tới cán bộ, GV, NV của nhà trường. 

Đảm bảo 100% giáo viên được kiểm tra, trong đó ít nhất 8/26 CB, GV, NV được kiểm tra toàn diện. Tổ chức thực hiện kiểm tra nội bộ và thực hiện Kế hoạch kiểm tra năm học 2020-2021 của ngành. 

CB, GV, NV và các bộ phận, đoàn thể tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên trong Ban kiểm tra nội bộ trường thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo kế hoạch và của các cộng tác viên thanh tra ngành hoàn thành nhiệm vụ . 

Thực hiện chế độ kiểm tra, lưu giữ hồ sơ theo quy định. 

* Kế hoạch này được tổ chức thực hiện trong năm học 2020 - 2021, trong quá trình thực hiện có sự điều chỉnh thì BGH thông báo cụ thể đến từng bộ phận.

Mọi khó khăn, vướng mắc gặp trực tiếp bộ phận chuyên môn trường để được tư vấn và giúp đỡ./.

Nơi nhận                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

- PGD-ĐT (để b/c)

- BGH-BKT

- TTCM

- Lưu trường                                                                                                  

                                                                                                                         Dương Thị Trí

 

DỰ KIẾN CÁC HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2020-2021

   

Thời gian

Nội dung kiểm tra

Người kiểm tra

Đối tượng kiểm tra

8/2020

- Kiểm tra rà soát cơ sở vật chất , thiết bị, đồ dùng, đồ chơi. Điều tra trẻ 0-6 tuỏi

P.HT, KT, giáo viên chủ nhiệm

Toàn trường

9/2020

- Kiểm tra nề nếp, vệ sinh môi trường, số lượng trẻ các nhóm lớp bán trú, hồ sơ bài soạn.

 

- Kiểm tra rà soát công tác tuyển sinh năm học 2020-2021.

- Kiểm tra thực hiên chương trình giáo dục

BGH,

 

 

 

Ban tuyển sinh

BGH

GV, HS

 

 

 

Hồ sơ tuyển sinh

Giáo viên

10/2020

- Kiểm tra hồ sơ phổ cập

 

- Kiểm tra kế hoạch hoạt động của các tổ chuyên môn

- Kiểm tra nhà bếp, hồ sơ bán trú.

 

- Kiểm tra quỹ tiền mặt, thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, 3 công khai

- Kiểm tra toàn diện 2 chuyên đề 4 GV

BCĐPC

 

BGH

 

HT, y tế,

 

TTND

HT

BKTNB

Các loại hồ sơ

 

Hồ sơ tổ

 

NVND, KT

 

KT, các loại hồ sơ  

11/2020

- Kiểm tra toàn diện 2 GV, chuyên đề 3 GV

- Kiểm tra chất lượng công tác y tế trường học

 

- Kiểm tra việc thu thập thông tin công tác KĐCL của các nhóm

BKTNB

 

BCĐ, y tế trường học

 

Hội đồng tự đánh giá

 

 giáo viên

 

 

Nhân viên Y tế

 

Hồ sơ, minh chứng

12/2020

- Kiểm  tra hồ sơ cô và trẻ

- Kiểm tra toàn diện 2 giáo viên

- Kiểm tra  chất lượng, nề nếp trẻ,  

P.HT,

BKTNB

GV,  HS 

 

11/11 Lớp

1/2021

- Kiểm tra công  tác tài chính, cơ sở vật chất,

- Đánh giá sơ kết các hoạt động, phong trào thi đua

 

- Kiểm tra toàn diện 3 chuyên đề 3giáo viên

Ban tài chính

 

HT,CTCĐ

 

 

BGH

Hồ sơ, quỹ tiền

 

GV

 

 

GV

2/2021

- Kiểm tra chuyên môn, chuyên đề 2GV

 

- Kiểm tra công tác bán trú

BGH

 

BGH, y tế

giáo viên

 

NVND, KT

3/2021

- Kiểm tra toàn diện 2 GV chuyên đề 3GV

- Kiểm tra hồ sơ trẻ MG

 

- Kiểm tra sử dụng nguồn vận động tài trợ

BGH, TTCM

P.HT

 

BGH, CTCĐ, TTND,

 GV, 

Hồ sơ trẻ 4 lớp 

 

KT, hồ sơ thu chi

4/2021

- Kiểm tra đồ dùng, chất lượng  giáo dục kỷ năng trẻ

 

- Kiểm tra BDTX, cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách HCM

BGH, TTND

 

 

BGH, CTCĐ, TTCM

Giáo viên, 11/11lớp

 

Toàn trường

5/2021

- Kiểm tra đánh giá thực hiện các hoạt động, phong trào thi đua.

 

- Kiểm tra đánh giá trẻ cuối năm theo các lĩnh vực phát triển

 

- Kiểm tra cơ sở vật chất, thiết bị đồ dùng, đồ chơi các nhóm lớp cuối năm học.

BGH, CTCĐ

 

BGH, TTCM, GV các lớp

Đoàn kiểm tra

Toàn trường

 

 

11/11lớp

 

 

Toàn trường

6/2021

- Kiểm tra công tác lưu trũ hồ sơ, rà soát bổ sung hồ sơ cán bộ

- KT rà soát cơ sở vật chất trường học

HT, KT

 

BGH+ Lãnh đạo địa phương

Cán bộ phụ trách hồ sơ

Thực tế CSVC

 

     UBND HUYỆN NGHI XUÂN

     TRƯỜNG MN TT TIÊN ĐIỀN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

          Số: 33/QĐ-MN

Tiên Điền, ngày 25 tháng 09  năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học

Năm học 2020– 2021

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON TT TIÊN ĐIỀN

Căn cứ Nghị định số 42/2013/NĐCP ngày 09/5/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức hoạt động thanh tra giáo dục;

Căn cứ Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 05/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực GD;

Căn cứ kế hoạch số 29/KH-MN ngày 07/9/2020 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021của trường mầm non thị trấn Tiên Điền;

Căn cứ vào năng lực cán bộ và xét đề nghị của bộ phận chuyên môn trường,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban kiểm tra nội bộ của trường Mầm Non Tiên Điền năm học 2018 - 2019 gồm các ông (bà) :

1. Bà Dương Thi Trí, Hiệu trưởng, trưởng ban

2. Bà Lê Thị Trà Giang, Phó Hiệu trưởng, Phó ban

3. Bà Hà Thị Kim Liên, Phó Hiệu trưởng, Phó ban

4. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, TTCM, thành viên

5. Bà Trần Thị Hương Giang, TTCM, thành viên

6. Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, TTCM, thành viên

7. Bà Trần Thị Minh Hảo, Tổ phó CM, Thành viên

8. Bà Trần Thị Hà, Tổ phó CM, Thành viên

9. Bà Nguyễn Thị Tuyết , TTND Thành viên

Điều 2: Ban kiểm tra nội bộ trường có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch kiểm tra trong năm học 2020-2021 và tiến hành việc kiểm tra theo phân công của Trưởng ban. Việc kiểm tra được thực hiên theo đúng trình tự, thủ tục kiểm tra đã được quy định theo Luật Thanh, kiểm tra, các văn bản pháp luật khác liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra. Chế độ của các thành viên thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường.

Điều 3: Quết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành 

Các tổ chuyên môn, tổ văn phòng, kế toán và các ông (bà) có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 1;

- Lưu:  Trường.

                                      HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

                                                                                                    Dương Thị Trí

 

UBND HUYỆN NGHI XUÂN

TRƯỜNG MN TIÊN ĐIỀN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 35/QĐ-MN

Tiên Điền, ngày 25 tháng 9  năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công các tiểu ban kiểm tra nội bộ trường học

năm học 2020 – 2021

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON TIÊN ĐIỀN 

Căn cứ Quyết Định số 33/QĐ- TrMN ngày 25tháng 09 năm 2020, Quyết định về việc thành lập ban kiểm tra nội bộ trường học trường Mầm Non TT Tiên Điền;

Căn cứ kế hoạch 32/KH- TrMN ngày 25 tháng 09 năm 2020, Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học năm học 2020-2021; 

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phân chia các tiểu ban kiểm tra nội bộ trường học gồm ông ( bà) có tên sau:

1. Tiểu ban kiểm tra chuyên môn, chuyên đề, hoạt động nhà bếp: Lê Thị Trà Giang, P.HT, trưởng ban;cơ sở 1

2. Tiểu ban kiểm tra chuyên môn, chuyên đề, hoạt động nhà bếp: Hà Thị Kim Liên, P.HT, trưởng ban;cơ sở 1

2. Tiểu ban kiểm tra thực hiện tài chính, CSVC: Nguyễn Thị Tuyết, trưởng ban;

Điều 2:  Mỗi tiểu ban trong ban kiểm tra nội bộ chịu trách nhiệm thực hiện nội dung, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của ban kiểm tra nội bộ trường học năm học 2018-2019.

Điều 3: Quết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Những ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 1;

- Lưu:Ttrường.

                HIỆU TRƯỞNG  

 

                 

 

 

              Dương Thị Trí

 

PHÂN CÔNG TỔ KIỂM TRA

(Kèm Quyết định số 17/QĐ- KTNB. Của Hiệu trưởng về Về việc phân công các tiểu ban kiểm tra nội bộ trường học, ngày 12 tháng 09 năm 2018)

A. Ban kiểm tra nội bộ của trường được chia thành 2 tổ kiểm tra như sau:

​     * Tổ kiểm tra bộ phận chuyên môn, chuyên đề, hoạt động nhà bếp:

​     1. Lê Thị Trà Giang Trưởng ban, tổ trưởng

​     2. Nguyễn Thị Thu Hiền: Thành viên, tổ viên kiêm thư ký.

​     3. Hoàng Thị Thủy: Thành viên, tổ viên.

                  4. Lê Thị Thu Hoài: Thành viên, tổ viên

​     * Tổ kiểm tra tài chính, CSVC:

​​     1. Nguyễn Thị Tuyết: thành viên, tổ trưởng,

2. Trần Thị Hương Giang: Thành viên, Tổ viên kiêm thư ký.

​     B. Nhiệm vụ các thành viên trong tổ:

​              1. Nhiệm vụ chung:

Mỗi thành viên phải nghiên cứu kỹ nghiệp vụ kiểm tra nội bộ trường học, thực hiện đúng Luật thanh tra. Các thành viên trong Ban kiểm tra phải chấp hành sự phân công của Trưởng ban, tổ trưởng và rèn luyện mình có đầy đủ các phẩm ​chất tốt đẹp của người kiểm tra như:  Ý thức tổ chức kỷ luật cao; trung thực, thẳng thắn; vui vẻ, hòa đồng; nhạy cảm; tận tụy; nhiệt tình; thận trọng; tế nhị trong giao tiếp; không ngại va chạm; bản lĩnh.

2.  Tổ trưởng

Căn cứ vào kế hoạch kiểm tra nội bộ của trường để lập kế hoạch kiểm tra theo tháng ; tuần đối tượng kiểm tra; nội dung kiểm tra; phương pháp kiểm tra, lực lượng kiểm tra. Thông báo cho các thành viên trong tổ biết nhiệm vụ của mình trong các đợt kiểm tra và trình Hiệu trưởng ký duyệt. Hàng tháng tổ trưởng báo cáo kết quả kiểm tra về Hiệu trưởng (Theo văn bản). Tổ trưởng phân công nhiệm vụ cho tổ viên thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đặc thù theo công việc được đảm nhiệm và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về kết quả thanh tra.

3. Tổ viên:

Tổ viên hoàn thành nhiệm vụ được tổ trưởng giao, có quyền tham gia ý kiến trong kết luận kiểm tra, có thể bảo lưu ý kiến của mình khi cần thiết để báo với Hiệu trưởng. Tổ viên của mỗi tổ có nhiệm vụ đặc thù khác nhau cần nghiên cứu nội dung kiểm tra trước khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra.

                                                                                               

​             HIỆU TRƯỞNG 

              Dương Thị Tri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11