UBND HUYỆN NGHI XUÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN TT TIÊN ĐIỀN                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc      

   

      Số: 37 /KH-MN                       Thị trấn Tiên Điền, ngày 08 tháng 10 năm  2020

                                         

                                KẾ HOẠCH 

Thực hiện quy chế dân chủ năm học 2020- 2021

Căn cứ Quyết định số 04/2015/VBHN-BGD&ĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về ban hành Điều lệ trường mầm non; quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và quản lý của trường Mầm non;

​Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ ban hành quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan;

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28tháng 12 năm 2017 Thông tư ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống GD của quốc dân.

Căn cứ Thông tư 11/2020TT-BGDĐT ngày 19/05/2020 của BGDĐT    Hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập;

​Căn cứ kế hoạch số 23/KH-MN ngày10 tháng 9  năm 2020 kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 của trường mầm non thị trấn Tiên Điền; Trường MN thị trấn Tiên Điền xây dựng kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động nhà trường năm học 2020 – 2021 cụ thể như sau,

         I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

        1. Mục đích:

Phát huy quyền làm chủ của cán bộ, viên chức và người lao động hợp đồng gắn liền với việc đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng ở cơ quan, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chế độ thủ trưởng và phát huy vai trò của các đoàn thể quần chúng. Phát huy dân chủ đồng thời kiên quyết xử lí những hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm Hiến pháp, pháp luật, quy định của ngành, xâm phạm quyền tự do dân chủ của người khác, cản trở việc thi hành công vụ ở cơ quan, gây mất đoàn kết trong nội bộ. Xây dựng nhà trường trong sạch, vững mạnh; Đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, làm việc có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công tác, ngăn chặn, phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và sách nhiễu. 

       Tổ chức triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường nhằm phổ biến đầy đủ quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về những nội dung cơ bản của Quy chế dân chủ ở cơ sở đến toàn thể cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng trong nhà trường theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015.

       Thực hiện qui chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; cải cách hành chính; Tiếp tục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện Nghị quyết Trung ương về xây dựng Đảng; cuộc vận động “Mỗi thầy giáo cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng trong cơ quan.

      2. Yêu cầu:

        Đảm bảo 100% cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, công khai, minh bạch.

        100% cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng  trong nhà trường được quán triệt học tập và thực hiện nghiêm những quy định trong Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan.

      Việc tổ chức triển khai thực hiện Quy chế dân chủ phải được duy trì thành nền nếp, thường xuyên, liên tục gắn với phong trào xây dựng cơ quan văn hóa; cáchthức tổ chức triển khai phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường.

Thực hiện dân chủ trong nhà trường nhằm thực hiện phương châm cùng biết, cùng bàn, cùng làm và cùng kiểm tra. Đảm bảo cho mọi cá nhân, mọi tổ chức được quyền giám sát, kiểm tra, đóng góp ý kiến xây dựng sự nghiệp giáo dục của nhà trường. 

Thực hiện dân chủ trong nhà trường nhằm phát huy quyền làm chủ của GV, HS, PHHS và các tổ chức xã hội khác đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của nhà trường. 

Toàn thể cán bộ, GV, NV, HS, CMHS nắm được các nguyên tắc thực hiện dân chủ trong nhà trường: 

​+ Mở rộng dân chủ, phát huy quyền làm chủ nhất thiết phải có sự lãnh đạo của Đảng, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò của các tổ chức trong nhà trường.

​+ Thực hiện dân chủ trong nhà trường phải tuân theo pháp luật phải đi đôi với trách nhiệm và nghĩa vụ, dân chủ phải gắn liền với kỉ luật, kỉ cương của nhà trường.

​+ Xử lý nghiêm minh những hành vi lợi dụng dân chủ, xâm phạm quyền tự do dân chủ, quyền của người khác làm ảnh hưởng đến uy tín và sự phát triển của nhà trường.

        II.  NỘI DUNG THỰC HIỆN:

        1. Công tác chỉ đạo, triển khai

          Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu, phát huy vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu về việc thực hiện quy chế dân chủ, nâng cao chất lượng hoạt động GDMN và của các tổ chức đoàn thể trường mầm non thị trấn Tiên Điền, trong đó tập trung trọng tâm vào việc thực hiện một số văn bản sau:

        + Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015của Chính phủ ban hành quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan.

         + Quyết Định số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày1/3/2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế dân chủ trong nhà trường.

         + Quyết Định số 16/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định đạo đức nhà giáo.

       + Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 Thông tư ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống GD của quốc dân.

      + Điều lệ trường MN (ban hành kèm theo Quyết định số 04/2015/VBHN-BGD&ĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo.

       + Quy chế chi tiêu nội bộ của trường MN thị trấn Tiên Điền

      2. Công tác tuyên truyền

      Tăng cường công tác tuyên truyền về nội dung Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan. Thực hiện tuyên truyền qua việc triển khai các văn bản của Trung uơng, của Chính phủ, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của tỉnh Hà Tĩnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Thực hiện triển khai lồng ghép qua các buổi họp cơ quan, họp chi bộ Đảng, học Nghị quyết    

       * Hình thức tuyên truyền:

       Phổ biến lồng ghép trong các buổi hội, họp như: Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học đầu năm, sinh hoạt định kỳ ở cơ quan, sinh hoạt tổ…

       Thông qua chương trình phát thanh nội bộ của nhà trường ca ngợi những điển hình tiên tiến và phê phán những hành vi, thái độ không phù hợp trong quy định thực hiện Quy chế dân chủ trong trường học. 

        Niêm yết công khai những nội dung quy định trong Quy chế dân chủ qua bảng tin nội bộ (kết quả đánh giá về tiến độ, chất lượng làm việc, bình xét thi đua; …).
        Đăng tải trên website của trường nội dung thực hiện qui chế dân chủ của cơ quan để đông đảo cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng theo dõi thực hiện.
    3. Nội dung thực hiện Quy chế dân chủ:

        Quán triệt sâu rộng đến mỗi cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng trong nhà trường về chỉ thị 30/CT- TƯ ngày 18 tháng 2 năm 1998 cuả BCH TW (Khoá VIII), Nghị định 04/2015/CP ngày 09/01/2015 của chính phủ và Quyết định số 04/2000/QĐ/BGD&ĐT ngày 01/03/2000 của Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế thực hiện dân chủ. 

        Kết hợp thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh và thực hiện“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cáchHồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị Quyết TW4 về ngăn chặn đâỷ lùi sự suy thoái  về suy thoái về tư tươngr chính trị đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”; Thực hiện tốt Nghị quyết 29-NQTW ngày 4/11/2013 Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo.

         4. Tổ chức tốt hội nghị triển khai nhiệm vụnăm học 2020 - 2021
        Thực hiện việc tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học trong nhà trường theo đúng quy định.

        Căn cứ hướng dẫn tại Điều 5 Nghị định 04/2015/CP ngày 09/01/2015 của chính phủ  về thực hiên Quy chế dân chủ trong  hoạt động của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập để tổ chức tốt Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học của nhà trường năm học 2020 - 2021.

         Trên cơ sở ý kiến tham gia của cán bộ, viên chức lao động tại hội nghị, tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định giữa nhà trường với công đoàn và các tổ chức đoàn thể cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong tổ chức thực hiện các quy chế, quy định, quy trình thực hành dân chủ, công khai minh bạch trong nhà trường (công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ; công tác cán bộ; công tác bồi dưỡng nghiệp vụ; nâng lương, chi tiêu trong nội bộ, quản lý, sử dụng tài sản công, công tác về chăm sóc nuôi dưỡng, công tác y tế trường học, môi trường, An toàn thực phẩm, An toàn giao thông; công tác thi đua, khen thưởng, kỉ luật, thực hiện văn hóa công sở......).

          5. Tổ chức xin ý kiến đóng góp của cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng trong cơ quan về việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của nhà trường; cụ thể hóa quy chế dân chủ thông qua việc bàn bạc, xây dựng các quy định, quy chế phù hợp với điều kiện của cơ quan như: Quy chế thi đua khen thưởng, quy chế sử dụng quỹ, quy chế bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ viên chức, quy chế chuyên môn, quy chế quản lí tài sản, quy chế thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bầu ban thanh tra nhân dân, từng bước đưa hoạt động của ban thanh tra nhân dân đi vào nền nếp và nâng cao chất lượng hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được quy định tại Nghị định số 99/2005/NĐ-CP ngày 28/7/2005 của chính phủ. Thực hiện vào các cuộc họp cán bộ quản lí hàng tháng để phổ biến, bàn bạc, thảo luận và triển khai các hoạt động của nhà trường. Đầu năm học có hướng dẫn cụ thể đến từng tổ chức đoàn thể về việc phân công lao động để đảm bảo tính công bằng và phù hợp với điều kiện thực tế của  đơn vị, của từng cán bộ viên chức.
        6. Phát động phong trào thi đua gắn với thực hiện Quy chế dân chủ trong đơn vị. Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ đưa vào tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng. Tổ chức thi đua và ký cam kết giữa cá nhân với cá nhân và giữa các đoàn thểtrong  nhà trường về việc thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan.
         7. Củng cố, duy trì các cuộc đối thoại với phụ huynh trong năm học để nắm rõ tình hình thực tế, nhu cầu, tâm tư nguyện vọng của phụ huynh. Từ đó có những giải pháp thiết thực trong việc giải quyết các vấn đề còn tồn tại để nhà trường có mọi điều kiện thuận lợi trong hoạt động GDMN.

        8. Công khai chiến lược phát triển của nhà trường, công tác tài chính, công tác sử dụng nhân sự. Thực hiện Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012.

          9. Tổ chức sơ kết học kỳ, tổng kết năm, đánh giá kết quả đạt được trong việc thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường; xây dựng nội dung chương trình kế hoạch năm tiếp theo.

         10. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Quy chế dân chủ ở đơn vị. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ của cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng qua các hình thức kiểm tra thường xuyên theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất. Đồng thời xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo trong việc chăm sóc trẻ, vi phạm quy chế chuyên môn, những hành vi sách nhiễu.

III. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

TT

Nội dung

Thời gian

Đối tượng

 

 

1

- Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Quy chế dân chủ của Nhà trường trong năm học.

- Kiện toàn BCĐ quy chế dân chủ của nhà trường, phân công nhiệm vụ cho các thành viên BCĐ.

+ Tuyển dụng giáo viên hợp đồng

+ Tuyển dụng hợp đồng nhân viên nuôi dưỡng

 

 

Tháng 9/2020

 

 

Ban chỉ đạo

 

 

 

 

 

 

 

2

- Triển khai toàn bộ Quy chế dân chủ đến toàn thể CB-GV-NV-HS. Tổ chức thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ của các thành viên trong Ban chỉ đạo.

- Xác định và thực hiện những yêu cầu về trách nhiệm và những nội dung sau:

+ Trách nhiệm của Hiệu trưởng

+ Trách nhiệm của Hiệu phó

+ Trách nhiệm của nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức

+ Những việc nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức được biết, được tham gia.

+ Trách nhiệm của CB-GV-NV theo nhiệm vụ được phân công cụ thể.

+ Trách nhiệm của học sinh

+ Trách nhiệm của nhà trường

+ Trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường

+ Trách nhiệm của CMHS hoặc người giám hộ và Ban Đại diện CMHS

+ Quan hệ của nhà trường với cơ quản quản lý cấp trên và lãnh đạo địa phương, CMHS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 10/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trưởng ban

 

 

 

 

 

3

- Thực hiện công khai, lấy ý kiến và tổ chức thực hiện các nội dung sau:

+ Nội dung công khai về tài chính

+ Thực hiện công khai về dự toán quyết toán các khoản thu – chi trong nhà trường

+ Thực hiện công khai quy chế chi tiêu nội bộ

+ Nội dung công khai về quản lý và sử dụng tài sản công

+ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên, nhân viên

+ Nâng bậc lương

+ Đánh giá CB-GV-NV

+ Khen thưởng, kỷ luật CB viên chức

+ Công tác tuyển sinh​

 

 

 

 

 

 

Từ tháng 10/2020 đến tháng 5/2021

 

 

 

 

 

 

Ban chỉ đạo

 

 

 

 

4

Xác định và triển khai thực hiện các quyền và quy định sau:

- Quyền khiếu nại, tố cáo của các thành viên, tổ chức:

+ Trách nhiệm của nhà trường

+ Trách nhiệm của người được giao tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

+ Quy định với khách đến liên hệ công tác

+ Quy định với CB-GV-NV

+ Quy định với HS

+ Quy định về thời gian làm việc hàng ngày, biên chế năm học, thời gian nghỉ theo quy định của Luật lao động, của ngành.

 

 

Từ tháng 10/2020 đến tháng 5/2021

 

 

CB-GV-NV và HS

 

 

 

 

5

Tổ chức kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm:

- Thực hiện những yêu cầu về trách nhiệm của các thành viên Ban chỉ đạo.

- Trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo các chức danh của Cb-GV-NV và HS.

- Trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.

- Thực hiện các nội dung: Kế hoạch năm học, kế hoạch hàng tháng, các nội dung công khai, các quy định hoạt động trong nhà trường.

 

 

 

 

Tháng 5/2020

 

 

 

 

Ban chỉ đạo

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban chỉ đạo được phân công nhiệm vụ như sau:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Chức danh

Nhiệm vụ

Ghi chú

1

Dương Thị Trí

Hiệu trưởng

Trưởng ban

Phụ trách chung

 

2

Lê Thị Trà Giang

 

P.H.trưởng

Phó ban

Phối hợp xây dựng kế hoạch, đôn đốc các bộ phận thực hiện quy chế cơ sở 1

 

3

Hà Thị Kim Liên

P.H.trưởng

Phó ban

Phối hợp xây dựng kế hoạch, đôn đốc các bộ phận thực hiện quy chế cơ sở 2

 

3

Trần Thị Hương Giang

TT khối 5 tuổi

 

Ủy viên

 

 

 

Kiểm tra, giám sát các bộ phận thực hiện quy chế dân chủ

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Tâm

TT khối 4 tuổi

 

 

 

4

Nguyễn Thị Thu Hiền

TT khối MG 3 tuổi    

Ủy viên

 

 

5

Trần Thị Minh Hảo

TP khối MG 4 tuổi    

 

 

 

6

Trần Thị Hà

TP khối MG 3 tuổi  

Ủy viên

 

 

7

Nguyễn Thị Tuyết

 

TBTTND

Ủy viên

 

 

 

2. Thời gian và nội dung thực hiện:

Theo kế hoạch đã được xây dựng. Thường xuyên tiến hành kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm và điều chỉnh kịp thời.

3. Tổ chức kiểm tra đánh giá: Kết thúc học kì, kết thúc năm học.

Trên đây là kế hoạch tổ chức thực hiện quy chế dân chủ của trường mầm non thị trấn Tiên Điền năm học 2020-2021. Đề nghị các đồng chí CB-GV-NV thực hiện nghiêm túc./.

 Nơi nhận:                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

  - BGH trường;

  - Công đoàn, Ban TTND trường;

  - GVNV trường;

  - Lưu VT trường.                                                         

                                                                                               Dương Thị Trí

 

UBND HUYỆN NGHI XUÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN TIÊN ĐIỀN                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc      

   

      Số: 37/KH-TrMN                             Tiên Điền, ngày 18 tháng 09  năm  2019

                                         

            KẾ HOẠCH 

Thực hiện quy chế dân chủ năm học 2019- 2020

 

         Căn cứ Quyết định số 04/2015/VBHN-BGD&ĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về ban hành Điều lệ trường mầm non; quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và quản lý của trường Mầm non;

​Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ ban hành quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan;

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28tháng 12 năm 2017 Thông tư ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống GD của quốc dân.

​Căn cứ kế hoạch số 25/KH-MN ngày10 tháng 9  năm 2019 kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 của trường mầm non Tiên Điền; Trường MN Tiên Điền xây dựng kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động nhà trường năm học 2019 – 2020 cụ thể như sau: 

         I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

         1. Mục đích:

Phát huy quyền làm chủ của cán bộ, viên chức và người lao động hợp đồng gắn liền với việc đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng ở cơ quan, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chế độ thủ trưởng và phát huy vai trò của các đoàn thể quần chúng. Phát huy dân chủ đồng thời kiên quyết xử lí những hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm Hiến pháp, pháp luật, quy định của ngành, xâm phạm quyền tự do dân chủ của người khác, cản trở việc thi hành công vụ ở cơ quan, gây mất đoàn kết trong nội bộ. Xây dựng nhà trường trong sạch, vững mạnh; Đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, làm việc có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công tác, ngăn chặn, phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và sách nhiễu. 

       Tổ chức triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường nhằm phổ biến đầy đủ quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về những nội dung cơ bản của Quy chế dân chủ ở cơ sở đến toàn thể cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng trong nhà trường theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015.

        Thực hiện qui chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; cải cách hành chính; Tiếp tục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện Nghị quyết Trung ương về xây dựng Đảng; cuộc vận động “Mỗi thầy giáo cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng trong cơ quan.

        2. Yêu cầu:

        Đảm bảo 100% cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, công khai, minh bạch.

         100% cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng  trong nhà trường được quán triệt học tập và thực hiện nghiêm những quy định trong Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan.

       Việc tổ chức triển khai thực hiện Quy chế dân chủ phải được duy trì thành nền nếp, thường xuyên, liên tục gắn với phong trào xây dựng cơ quan văn hóa; cáchthức tổ chức triển khai phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường.

Thực hiện dân chủ trong nhà trường nhằm thực hiện phương châm cùng biết, cùng bàn, cùng làm và cùng kiểm tra. Đảm bảo cho mọi cá nhân, mọi tổ chức được quyền giám sát, kiểm tra, đóng góp ý kiến xây dựng sự nghiệp giáo dục của nhà trường.

Thực hiện dân chủ trong nhà trường nhằm phát huy quyền làm chủ của GV, HS, PHHS và các tổ chức xã hội khác đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của nhà trường.

Toàn thể cán bộ, GV, NV, HS, CMHS nắm được các nguyên tắc thực hiện dân chủ trong nhà trường:

​+ Mở rộng dân chủ, phát huy quyền làm chủ nhất thiết phải có sự lãnh đạo của Đảng, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò của các tổ chức trong nhà trường.

​+ Thực hiện dân chủ trong nhà trường phải tuân theo pháp luật phải đi đôi với trách nhiệm và nghĩa vụ, dân chủ phải gắn liền với kỉ luật, kỉ cương của nhà trường.

​+ Xử lý nghiêm minh những hành vi lợi dụng dân chủ, xâm phạm quyền tự do dân chủ, quyền của người khác làm ảnh hưởng đến uy tín và sự phát triển của nhà trường.

         II.  NỘI DUNG THỰC HIỆN:

         1. Công tác chỉ đạo, triển khai

          Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu, phát huy vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu về việc thực hiện quy chế dân chủ, nâng cao chất lượng hoạt động GDMN và của các tổ chức đoàn thể trường mầm non Tiên Điền, trong đó tập trung trọng tâm vào việc thực hiện một số văn bản sau:

         + Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015của Chính phủ ban hành quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan.

         + Quyết Định số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày1/3/2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế dân chủ trong nhà trường.

         + Quyết Định số 16/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định đạo đức nhà giáo.

        + Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 Thông tư ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống GD của quốc dân.

       + Điều lệ trường MN (ban hành kèm theo Quyết định số 04/2015/VBHN-BGD&ĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo.

       + Quy chế chi tiêu nội bộ của trường MN Tiên Điền

      2. Công tác tuyên truyền

      Tăng cường công tác tuyên truyền về nội dung Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan. Thực hiện tuyên truyền qua việc triển khai các văn bản của Trung uơng, của Chính phủ, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của tỉnh Hà Tĩnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Thực hiện triển khai lồng ghép qua các buổi họp cơ quan, họp chi bộ Đảng, học Nghị quyết    

     * Hình thức tuyên truyền:

       Phổ biến lồng ghép trong các buổi hội, họp như: Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học đầu năm, sinh hoạt định kỳ ở cơ quan, sinh hoạt tổ…

       Thông qua chương trình phát thanh nội bộ của nhà trường ca ngợi những điển hình tiên tiến và phê phán những hành vi, thái độ không phù hợp trong quy định thực hiện Quy chế dân chủ trong trường học. 

        Niêm yết công khai những nội dung quy định trong Quy chế dân chủ qua bảng tin nội bộ (kết quả đánh giá về tiến độ, chất lượng làm việc, bình xét thi đua; …).
        Đăng tải trên website của trường nội dung thực hiện qui chế dân chủ của cơ quan để đông đảo cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng theo dõi thực hiện.
        3. Nội dung thực hiện Quy chế dân chủ:

        Quán triệt sâu rộng đến mỗi cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng trong nhà trường về chỉ thị 30/CT- TƯ ngày 18 tháng 2 năm 1998 cuả BCH TW (Khoá VIII), Nghị định 04/2015/CP ngày 09/01/2015 của chính phủ và Quyết định số 04/2000/QĐ/BGD&ĐT ngày 01/03/2000 của Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế thực hiện dân chủ. 

        Kết hợp thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh và thực hiện“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cáchHồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị Quyết TW4 về ngăn chặn đâỷ lùi sự suy thoaí  về suy thoái về tư tươngr chính trị đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”; Thực hiện tốt Nghị quyết 29-NQTW ngày 4/11/2013 Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo.

         4. Tổ chức tốt hội nghị triển khai nhiệm vụnăm học 2019 - 2020
        Thực hiện việc tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học trong nhà trường theo đúng quy định.

         Căn cứ hướng dẫn tại Điều 5 Nghị định 04/2015/CP ngày 09/01/2015 của chính phủ  về thực hiên Quy chế dân chủ trong  hoạt động của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập để tổ chức tốt Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học của nhà trường năm học 2019 - 2020.

         Trên cơ sở ý kiến tham gia của cán bộ, viên chức lao động tại hội nghị, tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định giữa nhà trường với công đoàn và các tổ chức đoàn thể cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong tổ chức thực hiện các quy chế, quy định, quy trình thực hành dân chủ, công khai minh bạch trong nhà trường (công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ; công tác cán bộ; công tác bồi dưỡng nghiệp vụ; nâng lương, chi tiêu trong nội bộ, quản lý, sử dụng tài sản công, công tác về chăm sóc nuôi dưỡng, công tác y tế trường học, môi trường, An toàn thực phẩm, An toàn giao thông; công tác thi đua, khen thưởng, kỉ luật, thực hiện văn hóa công sở......).

          5. Tổ chức xin ý kiến đóng góp của cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng trong cơ quan về việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của nhà trường; cụ thể hóa quy chế dân chủ thông qua việc bàn bạc, xây dựng các quy định, quy chế phù hợp với điều kiện của cơ quan như: Quy chế thi đua khen thưởng, quy chế sử dụng quỹ, quy chế bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ viên chức, quy chế chuyên môn, quy chế quản lí tài sản, quy chế thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bầu ban thanh tra nhân dân, từng bước đưa hoạt động của ban thanh tra nhân dân đi vào nền nếp và nâng cao chất lượng hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được quy định tại Nghị định số 99/2005/NĐ-CP ngày 28/7/2005 của chính phủ. Thực hiện vào các cuộc họp cán bộ quản lí hàng tháng để phổ biến, bàn bạc, thảo luận và triển khai các hoạt động của nhà trường. Đầu năm học có hướng dẫn cụ thể đến từng tổ chức đoàn thể về việc phân công lao động để đảm bảo tính công bằng và phù hợp với điều kiện thực tế của  đơn vị, của từng cán bộ viên chức.
        6. Phát động phong trào thi đua gắn với thực hiện Quy chế dân chủ trong đơn vị. Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ đưa vào tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng. Tổ chức thi đua và ký cam kết giữa cá nhân với cá nhân và giữa các đoàn thểtrong  nhà trường về việc thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan.
         7. Củng cố, duy trì các cuộc đối thoại với phụ huynh trong năm học để nắm rõ tình hình thực tế, nhu cầu, tâm tư nguyện vọng của phụ huynh. Từ đó có những giải pháp thiết thực trong việc giải quyết các vấn đề còn tồn tại để nhà trường có mọi điều kiện thuận lợi trong hoạt động GDMN.

         8. Công khai chiến lược phát triển của nhà trường, công tác tài chính, công tác sử dụng nhân sự. Thực hiện Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012.

          9. Tổ chức sơ kết học kỳ, tổng kết năm, đánh giá kết quả đạt được trong việc thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường; xây dựng nội dung chương trình kế hoạch năm tiếp theo.

         10. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Quy chế dân chủ ở đơn vị. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ của cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng qua các hình thức kiểm tra thường xuyên theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất. Đồng thời xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo trong việc chăm sóc trẻ, vi phạm quy chế chuyên môn, những hành vi sách nhiễu

III. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

TT

Nội dung

Thời gian

Đối tượng

 

 

1

- Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Quy chế dân chủ của Nhà trường trong năm học.

- Kiện toàn BCĐ quy chế dân chủ của nhà trường, phân công nhiệm vụ cho các thành viên BCĐ.

 

 

Tháng 9/2019

 

 

Ban chỉ đạo

 

 

 

 

 

 

 

2

- Triển khai toàn bộ Quy chế dân chủ đến toàn thể CB-GV-NV-HS. Tổ chức thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ của các thành viên trong Ban chỉ đạo.

- Xác định và thực hiện những yêu cầu về trách nhiệm và những nội dung sau:

+ Trách nhiệm của Hiệu trưởng

+ Trách nhiệm của Hiệu phó

+ Trách nhiệm của nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức

+ Những việc nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức được biết, được tham gia.

+ Trách nhiệm của CB-GV-NV theo nhiệm vụ được phân công cụ thể.

+ Trách nhiệm của học sinh

+ Trách nhiệm của nhà trường

+ Trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường

+ Trách nhiệm của CMHS hoặc người giám hộ và Ban Đại diện CMHS

+ Quan hệ của nhà trường với cơ quản quản lý cấp trên và lãnh đạo địa phương, CMHS.

+ Tuyển dụng hợp đồng nhân viên nuôi dưỡng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 10/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trưởng ban

 

 

 

 

 

3

- Thực hiện công khai, lấy ý kiến và tổ chức thực hiện các nội dung sau:

+ Nội dung công khai về tài chính

+ Thực hiện công khai về dự toán quyết toán các khoản thu – chi trong nhà trường

+ Thực hiện công khai quy chế chi tiêu nội bộ

+ Nội dung công khai về quản lý và sử dụng tài sản công

+ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên, nhân viên

+ Nâng bậc lương

+ Đánh giá CB-GV-NV

+ Khen thưởng, kỷ luật CB viên chức

+ Công tác tuyển sinh​

 

 

 

 

 

 

Từ tháng 10/2019 đến tháng 5/2020

 

 

 

 

 

 

Ban chỉ đạo

 

 

 

 

4

Xác định và triển khai thực hiện các quyền và quy định sau:

- Quyền khiếu nại, tố cáo của các thành viên, tổ chức:

+ Trách nhiệm của nhà trường

+ Trách nhiệm của người được giao tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

+ Quy định với khách đến liên hệ công tác

+ Quy định với CB-GV-NV

+ Quy định với HS

+ Quy định về thời gian làm việc hàng ngày, biên chế năm học, thời gian nghỉ theo quy định của Luật lao động, của ngành.

 

 

Từ tháng 10/2019 đến tháng 5/2020

 

 

CB-GV-NV và HS

 

 

 

 

5

Tổ chức kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm:

- Thực hiện những yêu cầu về trách nhiệm của các thành viên Ban chỉ đạo.

- Trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo các chức danh của Cb-GV-NV và HS.

- Trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.

- Thực hiện các nội dung: Kế hoạch năm học, kế hoạch hàng tháng, các nội dung công khai, các quy định hoạt động trong nhà trường.

 

 

 

 

Tháng 5/2020

 

 

 

 

Ban chỉ đạo

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban chỉ đạo được phân công nhiệm vụ như sau:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Chức danh

Nhiệm vụ

Ghi chú

1

Dương Thị Trí

Hiệu trưởng

Trưởng ban

Phụ trách chung

 

2

Lê Thị Trà Giang

 

P.H.trưởng

Phó ban

Phối hợp xây dựng kế hoạch, đôn đốc các bộ phận thực hiện quy chế

 

3

Trần Thị Hương Giang

CTCĐ

 

Ủy viên

 

Kiểm tra, giám sát các bộ phận thực hiện quy chế dân chủ

 

 

 

 

 

4

Nguyễn Thị Thu Hiền

TT khối MG 4 và 5 tuổi    

Ủy viên

 

 

5

Trần Thị Minh Hảo

TT khối MG 3 tuổi  

Ủy viên

 

 

6

Nguyễn Thị Tuyết

TBTTND

Ủy viên

 

 

7

Lê Thị Thu Hoài

TP khối MG 4 và 5T

Thư ký 

Ủy viên

 

 

 

2. Thời gian và nội dung thực hiện:

Theo kế hoạch đã được xây dựng. Thường xuyên tiến hành kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm và điều chỉnh kịp thời.

3. Tổ chức kiểm tra đánh giá: Kết thúc học kì, kết thúc năm học.

Trên đây là kế hoạch tổ chức thực hiện quy chế dân chủ của trường mầm non Tiên Điền năm học 2019-2020. Đề nghị các đồng chí CB-GV-NV thực hiện nghiêm túc./.

 Nơi nhận:                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

  - BGH trường;

  - Công đoàn, Ban TTND trường;

  - GVNV trường;

  - Lưu VT trường.                                                         

                                                                                               Dương Thị Trí

UBND HUYỆN NGHI XUÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN TIÊN ĐIỀN                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc      

   

      Số: 32/KH-TrMN                             Tiên Điền, ngày 15 tháng 09  năm  2018

                                         

                      KẾ HOẠCH 

Thực hiện quy chế dân chủ năm học 2018- 2019

         Căn cứ Quyết định số 04/2015/VBHN-BGD&ĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về ban hành Điều lệ trường mầm non; quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và quản lý của trường Mầm non;

​Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ ban hành quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan;

​Căn cứ kế hoạch số 29/KH-MN ngày10 tháng 9  năm 2019 kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 của trường mầm non Tiên Điền; Trường MN Tiên Điền xây dựng kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động nhà trường năm học 2018 – 2019 cụ thể như sau: 

       I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

       1. Mục đích:

Phát huy quyền làm chủ của cán bộ, viên chức và người lao động hợp đồng gắn liền với việc đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng ở cơ quan, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chế độ thủ trưởng và phát huy vai trò của các đoàn thể quần chúng. Phát huy dân chủ đồng thời kiên quyết xử lí những hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm Hiến pháp, pháp luật, quy định của ngành, xâm phạm quyền tự do dân chủ của người khác, cản trở việc thi hành công vụ ở cơ quan, gây mất đoàn kết trong nội bộ. Xây dựng nhà trường trong sạch, vững mạnh; Đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, làm việc có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công tác, ngăn chặn, phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và sách nhiễu.

      Tổ chức triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường nhằm phổ biến đầy đủ quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về những nội dung cơ bản của Quy chế dân chủ ở cơ sở đến toàn thể cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng trong nhà trường theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015.

      Thực hiện qui chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; cải cách hành chính; Tiếp tục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện Nghị quyết Trung ương về xây dựng Đảng; cuộc vận động “Mỗi thầy giáo cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng trong cơ quan.

     2. Yêu cầu:

      Đảm bảo 100% cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, công khai, minh bạch.

      100% cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng  trong nhà trường được quán triệt học tập và thực hiện nghiêm những quy định trong Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan.

      Việc tổ chức triển khai thực hiện Quy chế dân chủ phải được duy trì thành nền nếp, thường xuyên, liên tục gắn với phong trào xây dựng cơ quan văn hóa; cáchthức tổ chức triển khai phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường.

Thực hiện dân chủ trong nhà trường nhằm thực hiện phương châm cùng biết, cùng bàn, cùng làm và cùng kiểm tra. Đảm bảo cho mọi cá nhân, mọi tổ chức được quyền giám sát, kiểm tra, đóng góp ý kiến xây dựng sự nghiệp giáo dục của nhà trường.

Thực hiện dân chủ trong nhà trường nhằm phát huy quyền làm chủ của GV, HS, PHHS và các tổ chức xã hội khác đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của nhà trường.

Toàn thể cán bộ, GV, NV, HS, CMHS nắm được các nguyên tắc thực hiện dân chủ trong nhà trường:

​+ Mở rộng dân chủ, phát huy quyền làm chủ nhất thiết phải có sự lãnh đạo của Đảng, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò của các tổ chức trong nhà trường.

​+ Thực hiện dân chủ trong nhà trường phải tuân theo pháp luật phải đi đôi với trách nhiệm và nghĩa vụ, dân chủ phải gắn liền với kỉ luật, kỉ cương của nhà trường.

​+ Xử lý nghiêm minh những hành vi lợi dụng dân chủ, xâm phạm quyền tự do dân chủ, quyền của người khác làm ảnh hưởng đến uy tín và sự phát triển của nhà trường.

      II.  NỘI DUNG THỰC HIỆN:

      1. Công tác chỉ đạo, triển khai

        Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu, phát huy vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu về việc thực hiện quy chế dân chủ, nâng cao chất lượng hoạt động GDMN và của các tổ chức đoàn thể trường mầm non Tiên Điền, trong đó tập trung trọng tâm vào việc thực hiện một số văn bản sau:

      + Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015của Chính phủ ban hành quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan.

     + Quyết Định số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày1/3/2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế dân chủ trong nhà trường.

     + Quyết Định số 16/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định đạo đức nhà giáo.

     + Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 Thông tư ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống GD của quốc dân.

     + Điều lệ trường MN (ban hành kèm theo Quyết định số 04/2015/VBHN-BGD&ĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo.

     + Quy chế chi tiêu nội bộ của trường MN Tiên Điền

      2. Công tác tuyên truyền

      Tăng cường công tác tuyên truyền về nội dung Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan. Thực hiện tuyên truyền qua việc triển khai các văn bản của Trung uơng, của Chính phủ, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của tỉnh Hà Tĩnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Thực hiện triển khai lồng ghép qua các buổi họp cơ quan, họp chi bộ Đảng, học Nghị quyết    

    * Hình thức tuyên truyền:

      Phổ biến lồng ghép trong các buổi hội, họp như: Hội nghị cán bộ công chức, viên chức đầu năm, sinh hoạt định kỳ ở cơ quan, sinh hoạt tổ…

      Thông qua chương trình phát thanh nội bộ của nhà trường ca ngợi những điển hình tiên tiến và phê phán những hành vi, thái độ không phù hợp trong quy định thực hiện Quy chế dân chủ trong trường học. 

      Niêm yết công khai những nội dung quy định trong Quy chế dân chủ qua bảng tin nội bộ (kết quả đánh giávề tiến độ, chất lượng làm việc, bình xét thi đua; …).
      Đăng tải trên website của trường nội dung thực hiện qui chế dân chủ của cơ quan để đông đảo cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng theo dõi thực hiện.
    3. Nội dung thực hiện Quy chế dân chủ:

     Quán triệt sâu rộng đến mỗi cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng trong nhà trường về chỉ thị 30/CT- TƯ ngày 18 tháng 2 năm 1998 cuả BCH TW (Khoá VIII), Nghị định 04/2015/CP ngày 09/01/2015 của chính phủ và Quyết định số 04/2000/QĐ/BGD&ĐT ngày 01/03/2000 của Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế thực hiện dân chủ. 

       Kết hợp thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh và thực hiện“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cáchHồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị Quyết TW4 về ngăn chặn đâỷ lùi sự suy thoaí  về suy thoái về tư tươngr chính trị đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”; Thực hiện tốt Nghị quyết 29-NQTW ngày 4/11/2013 Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo.

     4. Tổ chức tốt hội nghị cán bộ, viên chức lao động năm học 2018 - 2019
      Thực hiện việc tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức lao động trong nhà trường theo đúng quy định.

      Căn cứ hướng dẫn tại Điều 5 Nghị định 04/2015/CP ngày 09/01/2015 của chính phủ  về thực hiên Quy chế dân chủ trong  hoạt động của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập để tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, viên chức lao động của nhà trường năm học 2018 -2019.

      Trên cơ sở ý kiến tham gia của cán bộ, viên chức lao động tại hội nghị, tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định giữa nhà trường với công đoàn và các tổ chức đoàn thể cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong tổ chức thực hiện các quy chế, quy định, quy trình thực hành dân chủ, công khai minh bạch trong nhà trường (công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ; công tác cán bộ; công tác bồi dưỡng nghiệp vụ; nâng lương, chi tiêu trong nội bộ, quản lý, sử dụng tài sản công, công tác về chăm sóc nuôi dưỡng, công tác y tế trường học, môi trường, An toàn thực phẩm, An toàn giao thông; công tác thi đua, khen thưởng, kỉ luật, thực hiện văn hóa công sở......).

     5. Tổ chức xin ý kiến đóng góp của cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng trong cơ quan về việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của nhà trường; cụ thể hóa quy chế dân chủ thông qua việc bàn bạc, xây dựng các quy định, quy chế phù hợp với điều kiện của cơ quan như: Quy chế thi đua khen thưởng, quy chế sử dụng quỹ, quy chế bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ viên chức, quy chế chuyên môn, quy chế quản lí tài sản, quy chế thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bầu ban thanh tra nhân dân, từng bước đưa hoạt động của ban thanh tra nhân dân đi vào nền nếp và nâng cao chất lượng hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được quy định tại Nghị định số 99/2005/NĐ-CP ngày 28/7/2005 của chính phủ. Thực hiện vào các cuộc họp cán bộ quản lí hàng tháng để phổ biến, bàn bạc, thảo luận và triển khai các hoạt động của nhà trường. Đầu năm học có hướng dẫn cụ thể đến từng tổ chức đoàn thể về việc phân công lao động để đảm bảo tính công bằng và phù hợp với điều kiện thực tế của  đơn vị, của từng cán bộ viên chức.
    6. Phát động phong trào thi đua gắn với thực hiện Quy chế dân chủ trong đơn vị. Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ đưa vào tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng. Tổ chức thi đua và ký cam kết giữa cá nhân với cá nhân và giữa các đoàn thể trong  nhà trường về việc thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan.
   7. Củng cố, duy trì các cuộc đối thoại với phụ huynh trong năm học để nắm rõ tình hình thực tế, nhu cầu, tâm tư nguyện vọng của phụ huynh. Từ đó có những giải pháp thiết thực trong việc giải quyết các vấn đề còn tồn tại để nhà trường có mọi điều kiện thuận lợi trong hoạt động GDMN.

   8. Công khai chiến lược phát triển của nhà trường, công tác tài chính, công tác sử dụng nhân sự. Thực hiện Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012.

   9. Tổ chức sơ kết học kỳ, tổng kết năm, đánh giá kết quả đạt được trong việc thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường; xây dựng nội dung chương trình kế hoạch năm tiếp theo.

10. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Quy chế dân chủ ở đơn vị. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ của cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng qua các hình thức kiểm tra thường xuyên theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất. Đồng thời xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo trong việc chăm sóc trẻ, vi phạm quy chế chuyên môn, những hành vi sách nhiễu.

​III. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

TT

Nội dung

Thời gian

Đối tượng

 

 

1

- Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Quy chế dân chủ của Nhà trường trong năm học.

- Kiện toàn BCĐ quy chế dân chủ của nhà trường, phân công nhiệm vụ cho các thành viên BCĐ.

 

 

Tháng 9-10/2020

 

 

Ban chỉ đạo

 

 

 

 

 

 

 

2

- Triển khai toàn bộ Quy chế dân chủ đến toàn thể CB-GV-NV-HS. Tổ chức thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ của các thành viên trong Ban chỉ đạo.

- Xác định và thực hiện những yêu cầu về trách nhiệm và những nội dung sau:

+ Trách nhiệm của Hiệu trưởng

+ Trách nhiệm của Hiệu phó

+ Trách nhiệm của nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức

+ Những việc nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức được biết, được tham gia.

+ Trách nhiệm của CB-GV-NV theo nhiệm vụ được phân công cụ thể.

+ Trách nhiệm của học sinh

+ Trách nhiệm của nhà trường

+ Trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường

+ Trách nhiệm của CMHS hoặc người giám hộ và Ban Đại diện CMHS

+ Quan hệ của nhà trường với cơ quản quản lý cấp trên và lãnh đạo địa phương, CMHS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 10/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trưởng ban

 

 

 

 

 

3

- Thực hiện công khai, lấy ý kiến và tổ chức thực hiện các nội dung sau:

+ Nội dung công khai về tài chính

+ Thực hiện công khai về dự toán quyết toán các khoản thu – chi trong nhà trường

+ Thực hiện công khai quy chế chi tiêu nội bộ

+ Nội dung công khai về quản lý và sử dụng tài sản công

+ Tuyển dụng hợp đồng nhân viên 

+ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên, nhân viên

+ Nâng bậc lương

+ Đánh giá CB-GV-NV

+ Khen thưởng, kỷ luật CB viên chức

+ Công tác tuyển sinh​

 

 

 

 

 

Từ tháng 10/2020- đến tháng 5/2021

 

 

 

 

 

Ban chỉ đạo

 

 

 

 

4

Xác định và triển khai thực hiện các quyền và quy định sau:

- Quyền khiếu nại, tố cáo của các thành viên, tổ chức:

+ Trách nhiệm của nhà trường

+ Trách nhiệm của người được giao tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

+ Quy định với khách đến liên hệ công tác

+ Quy định với CB-GV-NV

+ Quy định với HS

+ Quy định về thời gian làm việc hàng ngày, biên chế năm học, thời gian nghỉ theo quy định của Luật lao động, của ngành.

 

 

Từ tháng 10/2020 đến tháng 5/2021

 

 

CB-GV-NV và HS

 

 

 

 

5

Tổ chức kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm:

- Thực hiện những yêu cầu về trách nhiệm của các thành viên Ban chỉ đạo.

- Trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo các chức danh của Cb-GV-NV và HS.

- Trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.

- Thực hiện các nội dung: Kế hoạch năm học, kế hoạch hàng tháng, các nội dung công khai, các quy định hoạt động trong nhà trường.

 

 

 

 

Tháng 5/2021

 

 

 

 

Ban chỉ đạo

 

 

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban chỉ đạo được phân công nhiệm vụ như sau:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Chức danh

Nhiệm vụ

Ghi chú

1

Dương Thị Trí

Hiệu trưởng

Trưởng ban

Phụ trách chung

 

 

2

 

Lê Thị Trà Giang

 

P.H.trưởng

 

Phó ban

Phối hợp xây dựng kế hoạch, đôn đốc các bộ phận thực hiện quy chếcơ sở 1

 

 

3

 

Hà Thị Kim Liên

 

P.H.trưởng

 

Phó ban

Phối hợp xây dựng kế hoạch, đôn đốc các bộ phận thực hiện quy chếcơ sở 2

 

4

Trần Thị Hương Giang

TT khối MG 5 tuổi     

Ủy viên

 

Kiểm tra, giám sát các bộ phận thực hiện quy chế dân chủ

 

 

 

 

 

5

Nguyễn Thị ThanhTâm

TT khối MG 4 tuổi    

Ủy viên

 

 

6

Nguyễn Thị Thu Hiền

TT khối MG 3 tuổi  

Ủy viên

 

 

7

Trần Thị Minh Hảo

TP khối MG 4 tuổi    

 

 

 

8

Trần Thị Hà

TP khối MG 3 và   

Ủy viên

 

 

9

Nguyễn Thị Tuyết

TBTTND

Ủy viên

 

 

 

2. Thời gian và nội dung thực hiện:

Theo kế hoạch đã được xây dựng. Thường xuyên tiến hành kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm và điều chỉnh kịp thời.

3. Tổ chức kiểm tra đánh giá: Kết thúc học kì, kết thúc năm học.

Trên đây là kế hoạch tổ chức thực hiện quy chế dân chủ của trường mầm non Tiên Điền năm học 2020-2021. Đề nghị các đồng chí CB-GV-NV thực hiện nghiêm túc./.

 Nơi nhận:                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

  - BGH trường;

  - Công đoàn, Ban TTND trường;

  - GVNV trường;

  - Lưu VT trường.                                                         

                                                                                                Dương Thị Trí

 

 

     UBND HUYỆN NGHI XUÂN

     TRƯỜNG MN TT TIÊN ĐIỀN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 40/QĐ-TrMN

Thị trấn Tiên Điền, ngày10 tháng 10  năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Kiện toàn Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ sở 

        Năm học 2020– 2021

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON TT TIÊN ĐIỀN

 

Căn cứ kế hoạch số 23/KH-MN ngày 07 tháng 9  năm 2020 kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 của trường mầm non thị trấn Tiên Điền;

Căn cứ kế hoạch số 37/KH-MN ngày 08 tháng 10năm 2020, kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ năm học 2020- 2021;

Căn cứ vào năng lực cán bộ và xét đề nghị của bộ phận chuyên môn trường,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Kiện toàn Ban chỉ đạo quy chế dân chủ cơ sở của trường Mầm Non thị trấn Tiên Điền năm học 2020- 2021 gồm các ông (bà):

1. Bà Dương Thi Trí, Hiệu trưởng, trưởng ban,

2. Bà Lê Thị Trà Giang, Phó Hiệu trưởng, Phó ban,

3. Bà Hà Thị Kim Liên, Phó Hiệu trưởng, Phó ban,

4. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, TTCM, thành viên,

5. Nguyễn Thị Thanh Tâm, TTCM, thành viên,

6. Bà phan Thị Hồng Ánh, TTT văn phòng, thành viên,

7. Bà Trần Thị Hương Giang: CTCĐ: Thành viên,

8. Bà Nguyễn Thị Tuyết , TTND Thành viên,

Điều 2: Ban chỉ đạo quy chế dân chủ cơ sở của trường có nhiện vụ Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại bộ phậnmình phụ trách.

Điều 3: Quết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành 

Các ông (bà) có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 1;

- Lưu:  Trường.

                                      HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

                                                                                       Dương Thị Trí