UBND HUYỆN NGHI XUÂN

     TRƯỜNG MN TT TIÊN ĐIỀN

 

Số 24/KH-TrMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

Thị trấn Tiên Điền, ngày 10 tháng 09 năm 2020

   

KẾ HOẠCH

Vận động tài trợ bổ sung, tăng cường CSVC, thiết bị dạy học

năm học 2020 - 2021                       

                                              

Công văn số 5027/UBND-VX ngày 31/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc Hướng dẫn vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ cho cơ sở giáo dục trên địa bàn Hà Tĩnh. 

Căn cứ Công văn 1523/UBND-GDĐT ngày 19/9/2919 của UBND huyện Nghi Xuân về việc hướng dẫn thực hiện văn bản số: 5027/UBND-VX ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Căn cứ Hướng dẫn số 1336/SGDĐT-KHTC ngày 06/9/2018 của Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh về việc hướng dẫn các khoản thu trong trường học;

Thực hiện Công văn số 1605/SGDĐT-KHTC ngày 03 tháng 09 năm 2020 của Sở giáo dục Đào tạo về việc phối hợp chỉ đạo các cơ sở thu đầu năm học

Thực hiện Công văn 1635/UBND-GDĐT ngày 07 tháng 09 năm 2020 của UBND huyện Nghi Xuân về việc thực hiện các khoản thu đầu năm học 2020-2021.

Căn cứ vào Quyết định số 2597 QĐ-UBND về việc giao dự toán chi ngân sách năm 2020 của UBND huyện ngày 18 tháng 09 năm 2020 đối với trường Mầm non thị trấn Tiên Điền;

Căn cứ Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 về huy động các khoản  đóng góp tự  nguyện của  nhân dân để  xây dựng cơ sở hạ tầng giáo dục;

Căn cứ nhiệm vụ năm học 2020 - 2021, thực trạng cơ sở vật chất  kết quả rà soát cơ sở vật chất trang thiết bị của 2 trường học sau khi sát nhập.  

Trường Mầm non thị trấn Tiên Điền xây dựng Kế hoạch vận động các tổ chức, cá nhân tài trợ tu sửa, mua sắm CSVC, thiết bị cho năm học 2020 - 2021 cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu, nguyên tắc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ

1. Mục đích:                  

- Làm chuyển biến nhận thức của các tổ chức, đoàn thể, cá nhân thấy được tầm quan trọng trọng công tác xây dựng và phát triển sự nghiệp giáo dục giáo dục; xác định được vai trò, trách nhiệm, nghĩa vụ trong việc đóng góp sức người, sức của để phát triển sự nghiệp giáo dục.

- Tiếp tục huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân tài trợ, ủng hộ để phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, trang bị thiết bị, đồ dùng phục vụ dạy và học; thiết bị phục vụ nghiên cứu khoa học; cải tạo, sửa chữa, xây dựng các hạng mục công trình phục vụ hoạt động giáo dục tại nhà trường;  

2. Yêu cầu:

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với việc vận động tài trợ, quản lý nguồn tài trợ một cách chặt chẽ, đúng quy trình, các khoản tài trợ được tiếp nhận, quản lý và thực hiện một cách hiệu quả tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.

3. Nguyên tắc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ:

- Việc tài trợ phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch,
không ép buộc, không quy định mức tài trợ bình quân, không quy định mức tài trợ tối thiểu, không lợi dụng việc tài trợ cho giáo dục để ép buộc đóng góp và khôngcoi huy động tài trợ là điều kiện cho việc cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo.

- Việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ phải được công bố, niêm yết công khai tại cơ sở giáo dục được nhận tài trợ và tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Việc quản lý, sử dụng các khoản tài trợ phải theo nguyên tắc tiết kiệm,
hiệu quả, đúng mục đích và không để thất thoát, lãng phí.

- Không tiếp nhận các hiện vật không đáp ứng mục đích sử dụng hoặc
không phù hợp trong nhà trường, hiện vật độc hại, nguy hiểm đối với môi
trường, sức khỏe của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tự tổ chức thực hiện việc đầu tư xây
dựng, mua sắm trang thiết bị và lắp đặt hoàn chỉnh để bàn giao cho nhà trường theo sự thỏa thuận và hướng dẫn của nhà trường.

II. Hình thức tài trợ

- Tài trợ bằng tiền: Tổ chức, cá nhân sẽ chuyển một khoản tiền bằng đồng
Việt Nam hoặc ngoại tệ, kim cương, đá quý, kim loại quý trực tiếp cho nhà trường hoặc thông qua tài khoản của trường mầm non Tiên Điền mở tại Kho bạc nhà nước huyện Nghi Xuân.

- Tài trợ bằng hiện vật: Tổ chức, cá nhân chuyển giao cho nhà trường
các hiện vật như sách, vở, quần áo, lương thực, thực phẩm, vật liệu, thiết bị, đồ
dùng dạy học, công trình xây dựng và các hiện vật khác có giá trị sử dụng, đáp
ứng nhu cầu thiết thực của người học và nhà trường.

Đối với hình thức tài trợ bằng công trình, việc thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán, cấp giấy phép xây dựng, quản lý chất lượng công trình,nghiệm thu, bàn giao, bảo hành, bảo hiểm công trình xây dựng được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư xây dựng.

- Tài trợ phi vật chất: Tổ chức, cá nhân chuyển giao hoặc cấp quyền sử
dụng không thu tiền đối với bản quyền và quyền sở hữu các tài sản thuộc sở hữu trí tuệ; đóng góp ngày công lao động; cung cấp dịch vụ đào tạo, tham quan, khảo sát, hội thảo, chuyên gia tư vấn miễn phí cho nhà trường.

III. Đối tượng vận động

      1. Đối tượng vận động:

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước

2. Đối tượng thụ hưởng:

Đối tượng hưởng lợi từ cuộc vận động là tất cả các cháu đang học và sẽ học ở trường mầm non thị trấn Tiên Điền.

IV. Nội dung vận động tài trợ

1. Các hạng mục đề xuất về UBND Thị:

- Lợp mái tôn gìàn mát sân chơi ở sân sau,    

- Mua sắm bàn ghế hội họp văn phòng

Cơ sở 2: 

- Tu sửa nâng nền sân chơi ngoài trời

- Lát lại nền gạch phòng học, tu sửa nhà bếp

- Tu sửa công trình vệ sinh các lớp học cơ sở 2

2. Hạng mục đề xuất từ nguồng kinh phí của huyện

- Tu sửa nhà bếp, - Cải tạo nền gạch hành lang nhà hiệu bộ;

- Sơn tường trần nhà các phòng học

( Các hạng mục trên chờ chủ trương của chính quyền địa phương)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Vận động tài trợ các hạng mục

      1.  Xây dựng                                                                         ĐVT:1.000 đồng

TT

Tên công trình

ĐVT

Khối, số lượng

Thành tiền

Nguồn

 

 

 

 

 

Ngân sách NN

Ngân sách xã

XHH

Tổng

1

Làm mới công trình vệ sinh cán bộ, giáo viên

M2

25

250.000 

250.000

0

0

250.000

 

 2. Tu sửa và mua sắm:                                                                     ĐVT:1.000 đồng

TT

Diễn giải

ĐVT

Khối, số lượng

Thành tiền

Nguồn

 

 

 

 

 

Ngân sách Nhà nước

Ngân sách địa phương

XHH

Tổng

2

Cải tạo nhà bếp

M2 

195

60.000  

60.000

 

 

60.000 

3

Cải tạo nền gạch hành lang nhà hiệu bộ,  

M2

260

60.000 

60.000

 

 

60.000 

4

Sơn tường dãy phòng học, phòng hành chính cơ sở 2

M2

500

50.000 

 

50.000

 

50.000 

5

Lát gạch phòng học cơ sở 2

M2

108

24.200

 

24.200

 

24.200

6

Làm mái tôn dàn mát,  

  M2

170

60.000

 

60.000

 

60.000

7

Lát gạch sân chơi sau cơ sở 2

M2

120

26.400  

 

26.400    

 

26.400   

8

Mua thảm cỏ làm sân vận động cho trẻ hoạt động

 

  M2

62,4

15.600

 

 

15.600

15.600

9

Tu sửa lát lại nền gạch 2 lớp 5 tuổi

M2

10 

5.000  

 

 

5.000   

5.000  

10

Tu sửa sơn đồ chơi ngoài trời 2 cơ sở

Cái

20

12.000

 

 

12.000

12.000

11

Mua bàn hội họp văn phòng  

Bộ

1

30.000

 

30.000

 

30.000

12

Tu sửa sạp ngủ cơ sở 1

Cái

25

10.000

 

 

10.000 

10.000

13

Sửa công trình vệ sinh các phòng học 

Phòng

7

10.000

 

 

10.000 

10.000

14

Đồ dùng, dụng cụ nhà bếp phuc vụ bán trú 2 cơ sở 

Bộ

15

17.400

 

 

17.400

17.400

Cộng 

 

 

 

630.600

370.000

 

190.600

70.000

630.600  

 

Tổng kinh phí dự toán tu sửa, mua sắm: 630.900.000đ

Bằng chữ: Sáu trăm ba mươi triệu sáu trăm đồng./.

         Trong đó:        Từ nguồn ngân sách nhà nước: 370.000đ;

                                             Ngân sách địa phương: 190.600.000đ

                                              Nguồn tài trợ từ cá nhân: 70.000.000đ

VI. Quản lý và sử dụng tài trợ

Việc sử dụng tài trợ phải tuân thủ đúng mục đích đã đề ra, đảm bảo tiến
độ thời gian, chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn, định mức quy định, tuân thủ các
quy định hiện hành về trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng và mua sắm đấu thầu. Cơ sở giáo dục phải lập báo cáo quyết toán công việc hoàn thành và niêm yết công khai để người học và cộng đồng địa phương giám sát, đánh giá.

Các sản phẩm, hiện vật, công trình hình thành từ các khoản tài trợ phải
được quản lý, bảo vệ và sử dụng đúng mục đích, được bố trí kinh phí duy tu, bảo dưỡng thường xuyên để phát huy hiệu quả sử dụng, không để thất thoát, lãng phí.

Giá trị của khoản tài trợ phải được theo dõi và ghi chép trong sổ kế toán
của cơ sở giáo dục theo quy định

VII. Biện pháp thực hiện

Thành lập Ban vận động và tiếp nhận tài trợ

Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tài trợ.

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đăng ký nội dung tài trợ, mức tài trợ

VIII. Tổ chức thực hiện

Sau khi có ý kiến của Ủy ban nhân dân xã Tiên Điền và được Phòng Giáo dục phê duyệt, Hiệu trưởng có trách nhiệm báo cáo Hội đồng trường,
chính quyền địa phương nội dung Kế hoạch vận động tài trợ đã được phê duyệt;
thông báo kế hoạch vận động tài trợ đến cha mẹ học sinh, các nhà tài trợ, Ban vận động và tiếp nhận tài trợ.

Ban vận động và tiếp nhận tài trợ có trách nhiệm: Tổ chức vận động và
tiếp nhận tài trợ; phổ biến, thông tin rộng rãi mục đích, ý nghĩa, nguyên tắc của
hoạt động tài trợ, nhu cầu tài trợ; cung cấp thông tin về thời gian, địa chỉ, tên và số tài khoản tiếp nhận tài trợ của cơ sở giáo dục; nghiệm thu và bàn giao đưa vào sửdụng các khoản tài trợ bằng hiện vật hoặc phi vật chất

Nhà trường lập kế hoạch sử dụng tài trợ; cách thức tổ chức thực hiện, tiến độ thực hiện.

Lập báo cáo và công khai tài chính.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo UBND TT Tiên Điền (để cho ý kiến);

- Phòng GD&ĐT (để phê duyệt);

- Lưu: VT.

                                HIỆU TRƯỞNG

 

                           

                             

                            Dương Thị Trí

 

 

 

 

 

 

UBND HUYỆN NGHI XUÂN

TRƯỜNG MN TT TIÊN ĐIỀN

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Số 42/QĐ-MN                         Thị trấn Tiên Điền, ngày 10 tháng 10 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban vận động và tiếp nhận tài trợ 

Năm học 2020-2021

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON TT TIÊN ĐIỀN

 

Căn cứ công văn số 5027/UBND-VX ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc hướng dẫn vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khỏan tài trợ cho cơ sở giáo dục trên địa bàn Hà Tĩnh;

Căn cứ công văn số 1523/UBND-GDĐT ngày 19 tháng 09 năm 2019 của UBND huyện Nghi Xuân về việc hướng dẫn thực hiện văn bản 5027/UBND-VX ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Văn bản số 94/UBND ngày 30 tháng 09năm 2020 của UBND xã Tiên Điền về việc hướng dẫn thực hiện kế hoạch vận động tài trợ, năm học 2020-2021 của trường Mầm non thị trấn Tiên Điền;

Căn cứ Văn bản số 233/GDĐT ngày 05 tháng 10 năm 2020 của Phòng giáo dục Đào tạo Cho ý kiến về việc kế hoạch vận động tài trợ năm học 2020-2021 của trường mầm non thị trấn Tiên Điền;

Căn cứ kế hoạch vận động tài trợ số số 24/KH- MN ngày 10 tháng 09 năm 2020 của trường mầm nonthị trấn Tiên Điền,

QUYẾT ĐỊNH

          Điều 1: Thành lập Ban vận động tài trợ năm học 2019-2020 gồm các ông (Bà) như sau:

1. Bà Dương Thị Trí: Hiệu trưởng; Trưởng ban.

2. Ông Trần Đức Ninh; HTHCMHS; Phó ban.

3. Ông Trần Đức Bình; P.CTUBND xã; Thành viên.

4. Bà lê Thị Trà Giang: P. Hiệu trưởng; Thành viên.

5. Bà Hà Thị Kim Liên P. Hiệu trưởng; Thành viên.

6. Trần Văn Tuất; Chi Hội  trưởng PH lớp; HPPH trường.; thành viên

7. Đào Nguyệt Anh;Chi Hội TPH lớp 4 tuổi UVTT PH trường; Thành viên.

8. Lê Thị Giang; Chi Hội trưởng Phụ huynh Lớp;Thành viên.

9. Phan Văn Tuấn; Chi Hội trưởng Phụ huynh Lớp;Thành viên.

10. Trần Thị Mai; Chi Hội trưởng Phụ huynh Lớp;Thành viên.

11. Đậu Thị Thanh Trâm; Chi Hội trưởng Phụ huynh Lớp; Thành viên.

12. Nguyễn Thị Nga; Chi Hội trưởng Phụ huynh Lớp; Thành viên.

13. Trần Duy Tân; Chi Hội trưởng Phụ huynh Lớp;Thành viên.

14. Nguyễn Thị Hạnh; Chi Hội trưởng Phụ huynh Lớp; Thành viên.

15. Nguyễn Thị Minh Tân; Chi Hội trưởng Phụ huynh Lớp; Thành viên.

16. Bà Trần Thị Hương Giang: TTCM; Thành viên.

17. Bà nguyễn Thị Thu Hiền; TTCM; Thành viên.

18. Bà Trần Thị Minh Hảo; TTCM-; Thành viên.

19. Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm: TTCM; Thành viên.

20. Bà Trần Thị Hà: Chủ nhiệm lớp; Thành viên

21. Bà Nguyễn Thị Tuyết; Chủ nhiệm lớp; Thành viên

22. Bà Lê Thị Thu Hoài; Chủ nhiệm lớp; Thành viên.

23. Bà Hà Thị Liễu; Chủ nhiệm lớp; Thành viên.

24. Bà Thạch Thị Hoa: Chủ nhiệm lớp; Thành viên.

25.Bà Bùi Kim Liên: Chủ nhiệm lớp; Thành viên.

26. Bà Hà Thị Thu Thủy: Chủ nhiệm lớp; Thành viên.

27. Bà Phan Thị Hồng Ánh: Kế toán: Thành viên.

Điều 2: Ban vận động và tiếp nhận tài trợ có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch vận động, phối hợp với Ban đại diện CMHS của lớp, tổ chức vận động và tiếp nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân; truyên truyền, phổ biến kế hoạch tài trợ; sự cần thiết vận động tài trợ; cung cấp thông tin về thời gian, địa chỉ, tên và số tài khoản tiếp nhận tài trợ của nhà trường, công tác quản lý và sử dụng nguồn tài trợ.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà) có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.                         

 

Nơi nhận                                                                    HIỆU TRƯỞNG

- Như Điều 1

- Lưu VP

                                                                           

 

                                                                               Dương Thị Trí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBND HUYỆN NGHI XUÂN

     TRƯỜNG MN TT TIÊN ĐIỀN

 

Số 24/KH-TrMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

Thị trấn Tiên Điền, ngày 10 tháng 09 năm 2020

   

KẾ HOẠCH

Vận động tài trợ bổ sung, tăng cường CSVC, thiết bị dạy học

năm học 2020 - 2021                       

                                              

Công văn số 5027/UBND-VX ngày 31/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc Hướng dẫn vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ cho cơ sở giáo dục trên địa bàn Hà Tĩnh. 

Căn cứ Công văn 1523/UBND-GDĐT ngày 19/9/2919 của UBND huyện Nghi Xuân về việc hướng dẫn thực hiện văn bản số: 5027/UBND-VX ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Căn cứ Hướng dẫn số 1336/SGDĐT-KHTC ngày 06/9/2018 của Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh về việc hướng dẫn các khoản thu trong trường học;

Thực hiện Công văn số 1605/SGDĐT-KHTC ngày 03 tháng 09 năm 2020 của Sở giáo dục Đào tạo về việc phối hợp chỉ đạo các cơ sở thu đầu năm học

Thực hiện Công văn 1635/UBND-GDĐT ngày 07 tháng 09 năm 2020 của UBND huyện Nghi Xuân về việc thực hiện các khoản thu đầu năm học 2020-2021.

Căn cứ vào Quyết định số 2597 QĐ-UBND về việc giao dự toán chi ngân sách năm 2020 của UBND huyện ngày 18 tháng 09 năm 2020 đối với trường Mầm non thị trấn Tiên Điền;

Căn cứ Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 về huy động các khoản  đóng góp tự  nguyện của  nhân dân để  xây dựng cơ sở hạ tầng giáo dục;

Căn cứ nhiệm vụ năm học 2020 - 2021, thực trạng cơ sở vật chất  kết quả rà soát cơ sở vật chất trang thiết bị của 2 trường học sau khi sát nhập.  

Trường Mầm non thị trấn Tiên Điền xây dựng Kế hoạch vận động các tổ chức, cá nhân tài trợ tu sửa, mua sắm CSVC, thiết bị cho năm học 2020 - 2021 cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu, nguyên tắc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ

1. Mục đích:                  

- Làm chuyển biến nhận thức của các tổ chức, đoàn thể, cá nhân thấy được tầm quan trọng trọng công tác xây dựng và phát triển sự nghiệp giáo dục giáo dục; xác định được vai trò, trách nhiệm, nghĩa vụ trong việc đóng góp sức người, sức của để phát triển sự nghiệp giáo dục.

- Tiếp tục huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân tài trợ, ủng hộ để phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, trang bị thiết bị, đồ dùng phục vụ dạy và học; thiết bị phục vụ nghiên cứu khoa học; cải tạo, sửa chữa, xây dựng các hạng mục công trình phục vụ hoạt động giáo dục tại nhà trường;  

2. Yêu cầu:

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với việc vận động tài trợ, quản lý nguồn tài trợ một cách chặt chẽ, đúng quy trình, các khoản tài trợ được tiếp nhận, quản lý và thực hiện một cách hiệu quả tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.

3. Nguyên tắc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ:

- Việc tài trợ phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch,
không ép buộc, không quy định mức tài trợ bình quân, không quy định mức tài trợ tối thiểu, không lợi dụng việc tài trợ cho giáo dục để ép buộc đóng góp và khôngcoi huy động tài trợ là điều kiện cho việc cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo.

- Việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ phải được công bố, niêm yết công khai tại cơ sở giáo dục được nhận tài trợ và tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Việc quản lý, sử dụng các khoản tài trợ phải theo nguyên tắc tiết kiệm,
hiệu quả, đúng mục đích và không để thất thoát, lãng phí.

- Không tiếp nhận các hiện vật không đáp ứng mục đích sử dụng hoặc
không phù hợp trong nhà trường, hiện vật độc hại, nguy hiểm đối với môi
trường, sức khỏe của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tự tổ chức thực hiện việc đầu tư xây
dựng, mua sắm trang thiết bị và lắp đặt hoàn chỉnh để bàn giao cho nhà trường theo sự thỏa thuận và hướng dẫn của nhà trường.

II. Hình thức tài trợ

- Tài trợ bằng tiền: Tổ chức, cá nhân sẽ chuyển một khoản tiền bằng đồng
Việt Nam hoặc ngoại tệ, kim cương, đá quý, kim loại quý trực tiếp cho nhà trường hoặc thông qua tài khoản của trường mầm non Tiên Điền mở tại Kho bạc nhà nước huyện Nghi Xuân.

- Tài trợ bằng hiện vật: Tổ chức, cá nhân chuyển giao cho nhà trường
các hiện vật như sách, vở, quần áo, lương thực, thực phẩm, vật liệu, thiết bị, đồ
dùng dạy học, công trình xây dựng và các hiện vật khác có giá trị sử dụng, đáp
ứng nhu cầu thiết thực của người học và nhà trường.

Đối với hình thức tài trợ bằng công trình, việc thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán, cấp giấy phép xây dựng, quản lý chất lượng công trình,nghiệm thu, bàn giao, bảo hành, bảo hiểm công trình xây dựng được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư xây dựng.

- Tài trợ phi vật chất: Tổ chức, cá nhân chuyển giao hoặc cấp quyền sử
dụng không thu tiền đối với bản quyền và quyền sở hữu các tài sản thuộc sở hữu trí tuệ; đóng góp ngày công lao động; cung cấp dịch vụ đào tạo, tham quan, khảo sát, hội thảo, chuyên gia tư vấn miễn phí cho nhà trường.

III. Đối tượng vận động

      1. Đối tượng vận động:

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước

2. Đối tượng thụ hưởng:

Đối tượng hưởng lợi từ cuộc vận động là tất cả các cháu đang học và sẽ học ở trường mầm non thị trấn Tiên Điền.

IV. Nội dung vận động tài trợ

1. Các hạng mục đề xuất về UBND Thị:

- Lợp mái tôn gìàn mát sân chơi ở sân sau,    

- Mua sắm bàn ghế hội họp văn phòng

Cơ sở 2: 

- Tu sửa nâng nền sân chơi ngoài trời

- Lát lại nền gạch phòng học, tu sửa nhà bếp

- Tu sửa công trình vệ sinh các lớp học cơ sở 2

2. Hạng mục đề xuất từ nguồng kinh phí của huyện

- Tu sửa nhà bếp, - Cải tạo nền gạch hành lang nhà hiệu bộ;

- Sơn tường trần nhà các phòng học

( Các hạng mục trên chờ chủ trương của chính quyền địa phương)

V. Vận động tài trợ các hạng mục

ĐVT: 1.000 đồng

TT

Tên công trình

ĐVT

Khối, số lượng

Thành tiền

1

Thay biển tên cổng trường và các bảng biểu 2 cơ sở 

M2

70

15.600

2

Tu sửa lát lại nền gạch 2 lớp 5 tuổi

M2

10 

5.000  

3

Tu sửa sơn đồ chơi ngoài trời 2 cơ sở

Cái

20

12.000

4

Tu sửa sạp ngủ 

Cái

25

10.000

5

Sửa công trình vệ sinh các phòng học 

Phòng

7

10.000

6

Đồ dùng, dụng cụ nhà bếp phuc vụ bán trú 2 cơ sở 

Bộ

15

17.400

Cộng 

 

 

 

70.000

 

Tổng kinh phí dự toán tu sửa, mua sắm: 70.000.000đ

Bằng chữ: Bảy mươi triệu đồng./.

      VI. Quản lý và sử dụng tài trợ

Việc sử dụng tài trợ phải tuân thủ đúng mục đích đã đề ra, đảm bảo tiến
độ thời gian, chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn, định mức quy định, tuân thủ các
quy định hiện hành về trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng và mua sắm đấu thầu. Cơ sở giáo dục phải lập báo cáo quyết toán công việc hoàn thành và niêm yết công khai để người học và cộng đồng địa phương giám sát, đánh giá.

Các sản phẩm, hiện vật, công trình hình thành từ các khoản tài trợ phải
được quản lý, bảo vệ và sử dụng đúng mục đích, được bố trí kinh phí duy tu, bảo dưỡng thường xuyên để phát huy hiệu quả sử dụng, không để thất thoát, lãng phí.

Giá trị của khoản tài trợ phải được theo dõi và ghi chép trong sổ kế toán
của cơ sở giáo dục theo quy định

VII. Biện pháp thực hiện

Thành lập Ban vận động và tiếp nhận tài trợ

Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tài trợ.

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đăng ký nội dung tài trợ, mức tài trợ

VIII. Tổ chức thực hiện

Sau khi có ý kiến của Ủy ban nhân dân xã Tiên Điền và được Phòng Giáo dục phê duyệt, Hiệu trưởng có trách nhiệm báo cáo Hội đồng trường,
chính quyền địa phương nội dung Kế hoạch vận động tài trợ đã được phê duyệt;
thông báo kế hoạch vận động tài trợ đến cha mẹ học sinh, các nhà tài trợ, Ban vận động và tiếp nhận tài trợ.

Ban vận động và tiếp nhận tài trợ có trách nhiệm: Tổ chức vận động và
tiếp nhận tài trợ; phổ biến, thông tin rộng rãi mục đích, ý nghĩa, nguyên tắc của
hoạt động tài trợ, nhu cầu tài trợ; cung cấp thông tin về thời gian, địa chỉ, tên và số tài khoản tiếp nhận tài trợ của cơ sở giáo dục; nghiệm thu và bàn giao đưa vào sửdụng các khoản tài trợ bằng hiện vật hoặc phi vật chất

Nhà trường lập kế hoạch sử dụng tài trợ; cách thức tổ chức thực hiện, tiến độ thực hiện.

Lập báo cáo và công khai tài chính.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo UBND TT Tiên Điền (để cho ý kiến);

- Phòng GD&ĐT (để phê duyệt);

- Lưu: VT.

 

Ý KIẾN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

                                HIỆU TRƯỞNG

 

                            

                             

                             Dương Thị Trí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBND HUYỆN NGHI XUÂN                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN TT TIÊN ĐIỀN                                      Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 

 

 

TRÍCH SAO BIÊN BẢN

                   Hội đồng nhà trường Mầm non thị trấn Tiên Điền

 

Báo cáo và thông qua kế hoạch vận động tài trợ, viên trợ

Năm học 2020-2021

 

Cuộc họp tổ chức vào hồi 14 giờ 23 phút, ngày 19 tháng 09 năm 2020 tại văn phòng Trường mầm non thị trấn Tiên Điền

Thành phần tham gia gồm: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, cùng tất cả giáo viên, nhân viên trong Hội đồngnhà trường.

Chủ tri: Dương Thị Trí

Thư ký: Lê Thị Thu Hoài.

 

Nội dung cuộc họp:

 

1. Hiệu trưởng Thông qua biên bản rà soát cơ sở vật chất và nhu cầu về bổ sung CSVC trang thiết bị năm học 2020-2021.

2. Hiệu trưởng triển khai về kế hoạch vận động, tài trợ, viện trợ về sửa chữa CSVC mua sắm trang thiết bị dạy học trong năm học 2020-2021.

Tổng số lớp: 11, số học sinh: 284 cháu

Tổng số CBGVNV: 26: Trong đó: 2 quản lý; 22 nhân viên; 1 kế toán

*Về cơ sở vật chất: 

Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường trong năm học 2019-2020 và nhu cầu của năm học 2020-2021, nhà trường tiến hành sửa chữa và mua bổ sung một số hạng mục sau( có bảng chi tiết kèm theo)

      1.  Xây dựng                                                                         ĐVT:1.000 đồng 

TT

Tên công trình

ĐVT

Khối, số lượng

Thành tiền

Nguồn

 

 

 

 

 

Ngân sách NN

Ngân sách xã

XHH

Tổng

1

Làm mới công trình vệ sinh cán bộ, giáo viên

M2

25

250.000 

250.000

0

0

250.000

 

 2. Tu sửa và mua sắm:                                                                     ĐVT:1.000 đồng

TT

Diễn giải

ĐVT

Khối, số lượng

Thành tiền

Nguồn

 

 

 

 

 

Ngân sách Nhà nước

Ngân sách địa phương

XHH

Tổng

2

Cải tạo nhà bếp

M2 

195

60.000  

60.000

 

 

60.000 

3

Cải tạo nền gạch hành lang nhà hiệu bộ,  

M2

260

60.000 

60.000

 

 

60.000 

4

Sơn tường dãy phòng học, phòng hành chính cơ sở 2

M2

500

50.000 

 

50.000

 

50.000 

5

Lát gạch phòng học cơ sở 2

M2

108

24.200

 

24.200

 

24.200

6

Làm mái tôn dàn mát,  

  M2

170

60.000

 

60.000

 

60.000

7

Lát gạch sân chơi sau cơ sở 2

M2

120

26.400  

 

26.400    

 

26.400   

8

Thay biển tên cổng trường và các bảng biểu 2 cơ sở 

M2

70

15.600

 

 

15.600

15.600

9

Tu sửa lát lại nền gạch 2 lớp 5 tuổi

M2

10 

5.000  

 

 

5.000   

5.000  

10

Tu sửa sơn đồ chơi ngoài trời 2 cơ sở

Cái

20

12.000

 

 

12.000

12.000

11

Mua bàn hội họp văn phòng  

Bộ

1

30.000

 

30.000

 

30.000

12

Tu sửa sạp ngủ 

Cái

25

10.000

 

 

10.000 

10.000

13

Sửa công trình vệ sinh các phòng học 

Phòng

7

10.000

 

 

10.000 

10.000

14

Đồ dùng, dụng cụ nhà bếp phuc vụ bán trú 2 cơ sở 

Bộ

15

17.400

 

 

17.400

17.400

Cộng 

 

 

 

630.600

370.000

 

190.600

70.000

630.600  

 

Tổng kinh phí dự toán tu sửa, mua sắm: 630.900.000đ

Bằng chữ: Sáu trăm ba mươi triệu sáu trăm đồng./.

         Trong đó:        Từ nguồn ngân sách nhà nước: 370.000đ;

                                             Ngân sách địa phương: 190.600.000đ

                                              Nguồn tài trợ từ cá nhân: 70.000.000đ

3. Ý kiến thảo luận:

- Đồng chí Lê Thị Trà Giang: P.Hiệu trưởng; Đồng ý với kế hoạch vận động, tài trợ mà đ/c Hiệu trưởng đã dưa ra. Nhưnhx hạng mục nawmg trong kế hoạch điều rất cần thiết nhằm phục vụ cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Mong các đồng chí trong hội đồng có trách nhiệm cùng chung tayddoongs góp xây dựng để phục vụ cho các cháu được học tập tốt hơn.

- Ý kiến của đ/c chí Hà Thị Kim Liên cũng đồng tình với kế hoạch của nhà trường, chúng ta phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp để cùng nhau vận động đạt hiệu qua như kế hoạch đề ra.

- Ý kiến của Trần Thị Hương Giang; cúng nhất trí cao với kế hoạch của nhà trường đề ra và mong muốn những hạng mục nào cần làm trước chúng ta cố gắng để ưu tiên làm trước còn các mục chưa cấp bách thì làm sau,

Các thành viên trong hội đồng thống nhất các hạng mục cần sửa cữa, mua sắm bổ sung trong kế hoạch vận động tài trong năm học nhà trường đã nêu ở trên.

Biểu quyết 26/26, tỷ lệ 100% đồng tình

4. Kết luận:

Các thành viên trong hội đồng trường điều thống nhất các hạng mục cần sửa chữa, mua sắm bổ sung trong kế hoạch vận động tài trong năm học đã nêu ở trên.

Ban giám hiệu nhà trường sẽ tổ chức họp ban đại diện hội cha mẹ học sinh lập tờ trình, trình Lãnh đạo địa phương, Phòng Giáo dục Đào tạo Nghi Xuân cho ý kiến chỉ đạo để thực hiện kế hoạch vận động tài trợ xây dựng CSVC, thiết bị dạy học, đồ dùng phục vụ bán trú kịp thời cho năm học mới.

Biên Bản kết thúc vào hồi 17 giờ cùng ngày./.

       Chủ trì                                                           Thư ký

 

Dương Thị Trí                                         Lê Thị Thu Hoài