UBND HUYỆN NGHI XUÂN

TRƯỜNG MN TT TIÊN ĐIỀN

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

 

 

Số 38/QC-MN                    Thị trấn Tiên Điền

                                  ngày 08 tháng 10 năm 2020

                                      QUY CHẾ 
Thi đua - Khen thưởng Trường mầm non thị trấn Tiên Điền 
Năm học 2020 -2021
(Ban hành theo Quyết định số 39 /QĐ-TrMN  ngày 08tháng 10 năm 2020)

I/ NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG:

1. Mục đích công tác thi đua khen thưởng:

Nhà trường tổ chức phong trào thi đua nhằm động viên khuyến khích các tập thể, cá nhân đem hết tài năng, năng lực của mình để cống hiến, xây dựng trường ngày càng phát triển và lớn mạnh về mọi mặt. Khen thưởng là sự ghi nhận công lao, thành quả của cá nhân, tập thể đã đạt được, qua đó tạo động lực mới trong phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh sự nghiệp Giáo dục phát triển theo hướng trường đạt chuẩn quốc gia.

2. Đối tượng khen thưởng:

Đối tượng được khen thưởng là: Các tập thể, cá nhân CB,GV, NV, học sinh  trong đơn vị trường Mầm non thị trấn Tiên Điền có thành tích xuất sắc trong mọi hoạt động của nhà trường và có đóng góp công sức to lớn cho sự nghiệp phát triển giáo dục.

3. Nguyên tắc khen thưởng:

Tổ chức  bình chọn công khai, dân chủ, kịp thời, đúng đối tượng. Cá nhân và tập thể được khen thưởng phải có tác dụng cho mọi người noi gương.

Chú trọng khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có nhiệm vụ khó khăn nhưng đã có nhiều nổ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Kết hợp khen thưởng tinh thần lẫn vật chất.

II/ DANH HIỆU THI ĐUA VÀ TIÊU CHUẨN DANH HIỆU THI ĐUA

1/ Đối với CBGV và NV :

1.1. Danh hiệu Chiến sỹ thi đua 

* Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” được xét tặng cho cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc nhất được lựa chọn trong số những cá nhân có hai lần liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh;

Có sáng kiến (là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp công tác, giải pháp tác nghiệp, giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật) hoặc đề tài nghiên cứu khoa học, để làm căn cứ xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” phải được áp dụng thực tiễn đạt hiệu quả cao và có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc.

- Có đăng ký thi đua đầu năm

* Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh được xét tặng cho cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân có ba lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”;

Có sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua tỉnh do người đứng đầu tỉnh xem xét, công nhận

- Có đăng ký thi đua đầu năm

       * Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được xét tặng hàng năm cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

- Đã được đăng ký thi đua ngay từ đầu năm học.

- Đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến”;

- Có sáng kiến để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được cơ sở công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu được áp dụng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đơn vị công nhận.

Tỷ lệ cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” không quá 15% tổng số cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”

*Thời gian nghỉ thai sản theo quy định được tính để bình xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”

*Xếp loại công chức, viên chức “Xuất sắc” phải có sáng kiến kinh nghiệm đạt cấp cơ sở trong năm học 2020-2021.

1.2. Lao động tiên tiến: Phải đạt các tiêu chuẩn sau đây:

- Đã được đăng ký thi đua ngay từ đầu năm học.

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao;

+ Đối với giáo viên phải giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ công tác được giao với năng suất cao, chất lượng tốt. Đối với cá nhân làm công tác hành chính phải có trình độ chuyên môn cao, tham mưu đề xuất và cải tiến phương pháp làm việc đem lại hiệu quả cao hơn.

- Gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước; có tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau; có tinh thần tự lực, tự cường; tích cực tham gia các phong trào thi đua;

- Tích cực học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao trình độ.

- Tích cực cải tiến trong công tác CSGD trẻ đem lại hiệu quả cao.

- Kết quả thi đua cuối năm phải đạt từ loại Khá trở lên.

- Đảm bảo 100% ngày, giờ công lao động. (Trừ đi công tác, học tập do cấp trên điều động; nếu nghỉ theo luật lao động không quá 15 ngày/ năm học)

- Được Ban thi đua và Tập thể sư phạm tín nhiệm

Tỷ lệ xét lao động tiên tiên tính theo xếp loại cuối năm của trường, trường xếp thứ 1 của huyện có 98%, sau 1 bậc trừ 0,2%. Trường xếp thứ 17 – 19 huyện không đưa CBQL, CTCĐ và tập thể vào xét thi đua. 

Về xếp loại chuẩn nghề nghiệp cuối năm: Tốt: 50%, khá: 40%; đạt 10%,  

1.3 . Về hình thức khen thưởng:

a. Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện: Đối tượng và tiêu chuẩn tặng giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích theo quy định tại Điều 75 Luật thi đua, khenthưởng:

- Giấy khen để tặng cho cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

+ Có thành tích được bình xét trong phong trào thi đua;

+ Lập được thành tích đột xuất;

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ, nghĩa vụ công dân; có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

b. Bằng khen của Bộ, UBND tỉnh: 

Tặng cho cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có 02 năm liên tục hoàn thành xuât sắc nhiệm vụ (cả năm trước và năm đề nghị khen), trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở.

2. Đối với tập thể tổ chuyên môn, lớp và cá nhân học sinh :

- Đạt danh hiệu tập thể tổ tiên tiến.

- Đạt danh hiệu Lớp tiên tiến

- Cá nhân HS :Bé khoẻ- Bé ngoan, Bé ngoan chăm học, học sinh đạt các giải Nhất, Nhì, Ba toàn trường các hội thi do nhà trường và các cấp tổ chức.

1.1 . Lớp tiên tiến:

- Lớp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ về thể chất lẫn tinh thần, tỷ lệ chuyên cần phải đạt theo kế hoạch trở lên

- Về học lực: Cuối năm tỉ lệ trẻ đạt 87% các chỉ số đánh giá trẻ theo các lĩnh vực phát triển, trẻ SDD cả 2 thể dưới 3%.

- Có thành tích xuất sắc trong mọi phong trào của nhà trường đề ra. Lớp tham gia và giữ gìn vệ sinh môi  xanh  - sạch – đẹp- an toàn  tốt.

2.2 / Tổ Lao động tiến tiến:

Tổ phải có ít nhất 70 % cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”. Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Không có cá nhân nào bị hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên.

3. Những trường hợp không xét thi đua, khen thưỏng:

- Các cá nhân không đăng ký thi đua năm học 2020-2021;

- Công chức, viên chức, người lao động mới tuyển dụng dưới 10 tháng hoặc trong một năm nghỉ việc trên 40 ngày làm việc trở lên (trừ nghỉ chế độ thai sản);

- Không xét danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho những cá nhân không có sáng kiến, kinh nghiệm;

- Không xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với cá nhân đang bị kỷ luật, đang xem xét xử lý kỷ luật, bị xử lý vi phạm pháp luật. 

III. CHẾ ĐỘ KHEN THƯỞNG VÀ QUỸ KHEN THƯỞNG:

1. Mức tiền thưởng: Thực hiện theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 07 năm 2017 của  Chính Phủ 

1.1. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” được tặng Bằng, Huy hiệu và được thưởng 4,5 lần mức lương cơ sở;

1.2. Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương được tặng Bằng chứng nhận, huy hiệu và được thưởng 3,0 lần mức lương cơ sở;

1.3. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được tặng Bằng chứng nhận và được thưởng 1,0 lần mức lương cơ sở;

1.4. Danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” được thưởng 0,3 lần mức lương cơ sở.

1.5. Lớp tiên tiến: Theo quy chế chi tiêu nội bộ

2. Ngoài ra nhà trường thưởng cho GV, NV đạt GVG, NVG cấp trường và các giải đạt cấp trường cũng như các phong trào thi đua khác do nhà trường phát động như các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, bài viết về đạo đức nhà giáo, về gương sáng nhà trường các bài dự thi tìm hiểu về Đại thi hào Nguyễn Du và tác phẩm Truyện kiều và các cuộc thi khác, các giải thể dục thể thao văn hóa văn nghệ do nhà trường tổ chức hoặc cấp trên tổ chức nhưng chưa phát thưởng thì nhà trường căn cứ theo Quy chế chi tiêu nội bộ để khen thưởng.

IV. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG - THI ĐUA:

Ban Giám hiệu trường phối hợp với chủ tịch HĐTĐ xây dựng hồ sơ, bao gồm biên bản từ tổ trở lên lưu hồ sơ thi đua nhà trường.

V. TỔ CHỨC TUYÊN DƯƠNG KHEN THƯỞNG VÀ TRAO THƯỞNG:

- Đối với CBGVNV: Nhà trường tổ chức vào dịp Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học đầu năm,  kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/; 8/3 và lễ tuyên dương khen thưởng tại đơn vị.

- Đối với trẻ : Nhà trường tổ chức khen thưởng vào dịp bế giảng năm học.

Lễ tuyên dương khen thưởng được tổ chức trang trọng, đúng nghi thức nhưng gọn nhẹ, tiết kiệm, không phô trương hình thức; có tác dụng động viên, giáo dục và noi gương.

VI. TỔ CHỨC PHONG TRÀO THI ĐUA:

1. Các thành viên của HĐTĐ trường, thủ trưởng đơn vị, BCHCĐ trường tổ chức phát động phong trào thi đua và có kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện, theo dõi đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết đánh giá, xét duyệt và đề nghị các cấp khen thưởng.

2. Thường xuyên đổi mới công tác thi đua để nâng cao chất lượng công tác, thực sự là động lực thúc đẩy sự phát triển vững chắc, toàn diện của trường; tránh chạy theo số lượng mà bỏ quên chất lượng.

3. Các TCM, Tổ CĐ tổ chức vận động tổ viên đăng ký và tổ chức thi đua một cách thiết thực đem lại hiệu quả cao trong công tác./.

Nơi nhận:                                                                                CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

- Như Điều 3 Để thực hiện);

-  Chủ tịch Công đoàn;

-  Lưu VT.                                                                       

 

 

                                                                                Dương Thị Trí