TRƯỜNG MẦM NON THỊ TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

 

Sinh hoạt chuyên môn tại trường là một hoạt động bồi dưỡng giáo viên tại chỗ, từ thực tế nhằm nâng cao năng lực chuyên môn của giáo viên. Sinh hoạt chuyên môn giúp cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ và tạo cơ hội cho giáo viên được chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong việc tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ. Để việc sinh hoạt chuyên môn trong nhà trường đi đúng hướng nâng cao hiệu sinh hoạt chuyên môn, góp phần nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ quản lý và nâng cao năng lực dạy học cho giáo viên nhằm tạo chuyển biến mạnh về chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện…Thực hiện chỉ đạo của phòng Giáo Dục Đào Tạo Huyện Nghi Xuân và kế hoạch năm học 2020- 2021 của nhà trường. Nhằm nâng cao chất lượng của hoạt động chuyên môn, hàng tháng theo định kỳ bộ phận chuyên môn tổ chức sinh hoạt nhằm đánh giá những kết quả đã làm được đồng thời tìm ra những  tồn tại hạn chế qua đó rút kinh nghiệm, khắc phục nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra.

Tổ chuyên môn đã tổ chức sinh hoạt với nhiều hình thức phong phú như tổ chức các tiết dạy chuyên đề, trao đổi về phương pháp lên lớp, các thiết kế bài dạy powerpoint , công tác giáo dục trẻ cũng như tham gia các đợt hội giảng với kết quả cao. Qua đó giúp cho cán bộ, giáo viên nắm rõ hơn phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động một cách linh hoạt có hiệu qua

Qua các buổi sinh hoạt chuyên môn, bộ phận chuyên môn nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc tổ chức các buổi  sinh hoạt nhằm tập trung thảo luận sâu về công tác chuyên môn. Nhận thức rõ hơn vị trí, vai trò, trách nhiệm của những người làm công tác chuyên môn, chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề tại đơn vị có hiệu quả. Tăng cường công tác kiểm tra, tư vấn và giải quyết kịp thời những vướng mắc về chuyên môn cho cán bộ, giáo viên. Tạo điều kiện cho giáo viên được học tập, bồi dưỡng chuyên môn, chuyên đề phấn đấu góp phần hoàn thành nhiệm vụ.

 

TRƯỜNG MẦM NON THỊ TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

 

Sinh hoạt chuyên môn tại trường là một hoạt động bồi dưỡng giáo viên tại chỗ, từ thực tế nhằm nâng cao năng lực chuyên môn của giáo viên. Sinh hoạt chuyên môn giúp cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ và tạo cơ hội cho giáo viên được chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong việc tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ. Để việc sinh hoạt chuyên môn trong nhà trường đi đúng hướng nâng cao hiệu sinh hoạt chuyên môn, góp phần nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ quản lý và nâng cao năng lực dạy học cho giáo viên nhằm tạo chuyển biến mạnh về chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện…Thực hiện chỉ đạo của phòng Giáo Dục Đào Tạo Huyện Nghi Xuân và kế hoạch năm học 2020- 2021 của nhà trường. Nhằm nâng cao chất lượng của hoạt động chuyên môn, hàng tháng theo định kỳ bộ phận chuyên môn tổ chức sinh hoạt nhằm đánh giá những kết quả đã làm được đồng thời tìm ra những  tồn tại hạn chế qua đó rút kinh nghiệm, khắc phục nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra.

Tổ chuyên môn đã tổ chức sinh hoạt với nhiều hình thức phong phú như tổ chức các tiết dạy chuyên đề, trao đổi về phương pháp lên lớp, các thiết kế bài dạy powerpoint , công tác giáo dục trẻ cũng như tham gia các đợt hội giảng với kết quả cao. Qua đó giúp cho cán bộ, giáo viên nắm rõ hơn phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động một cách linh hoạt có hiệu quả.

Qua các buổi sinh hoạt chuyên môn, bộ phận chuyên môn nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc tổ chức các buổi  sinh hoạt nhằm tập trung thảo luận sâu về công tác chuyên môn. Nhận thức rõ hơn vị trí, vai trò, trách nhiệm của những người làm công tác chuyên môn, chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề tại đơn vị có hiệu quả. Tăng cường công tác kiểm tra, tư vấn và giải quyết kịp thời những vướng mắc về chuyên môn cho cán bộ, giáo viên. Tạo điều kiện cho giáo viên được học tập, bồi dưỡng chuyên môn, chuyên đề phấn đấu góp phần hoàn thành nhiệm vụ.