UBND HUYỆN NGHI XUÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN TT TIÊN ĐIỀN                               Độc lập – Tự do Hạnh phúc

 

Số 03/TB-MN                             Thị trấn Tiên Điền, ngày 28 tháng 08 năm 2020

 

THÔNG BÁO

TUYỂN HỢP ĐỒNG GIÁO VIÊN MẦM NON

NĂM HỌC 2020-2021

 

Căn cứ Luật Giáo dục năm 2019;

Căn cứ Hướng dẫn số 139/HD-SNV ngày21/11/2016 của Sở Nội vụ về việc triển khai quy định hiện hành về hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị;

Thực hiện công văn số 1576/UBND-NV- GDĐT- TCKH ngày 26 tháng 8 năm 2020 của UBND huyện Nghi Xuân về việc đồng ý chủ trương để các trường Mầm non, Tiểu học hợp đồng giáo viên năm học 2020-2021. 

Căn cứ tình hình thực tế cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên. Trường Mầm non Tiên Điền Thông báo hợp đồng giáo viên Mầm non năm học 2020-2021 cụ thể như sau:

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

- Có  quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam

- Đủ từ 18 tuổi trở lên

- Có đơn đăng ký dự tuyển

- Có lý lịch rõ ràng

- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm cụ thể;

Người đạt trình độ từ Cao đẳng sư phạm Giáo dục mầm non trở lên.

2. Nhu cầu tuyển dụng hợp đồng và hình thức hợp đồng

- Chỉ tiêu hợp đồng 2 giáo viên

- Hợp đồng mùa vụ dưới 12 tháng

3. Hồ sơ đăng ký:

Người đăng ký dự tuyển hợp đồng trực tiếp nộp hồ sơ gồm:

- Đơn đăng ký dự tuyển hợp đồng

- Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng tính đến thời gian nộp hồ sơ.

- Bản sao công chứng văn bằng,chứng chỉ và bảng kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí việc làm được cơ quan thẩm quyền chứng thực

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại thông tư số 14/2013/ TT-BYT ngày 6 tháng 5 năm 2013 của Bộ y tế hướng dẫn khám sức  khỏe 12 tháng.

Hồ sơ được bỏ vào bì đựng riêng

4. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 28/8/2020 đến ngày 29/8/2020 (thời gian trong giờ hành chính).

Sáng từ 7h đến 11h; buổi chiều từ 14h đến 16h.

5. Địa điểm: Tại văn phòng trường mầm non thị trấn Tiên Điền

Trên đây là thông báo tuyển dụng giáo viên mầm non của trường Mầm non  thị trấn Tiên Điền năm học 2020 - 2021.Thông báo này được niêm yết công khai tại bảng tin của nhà trường và cổng thông tin điện tử của trường./.

                                                                               TM. BAN GIÁM HIỆU

 Nơi nhận                                                                       HIỆU TRƯỞNG

   - BGH;

   - Website: của trường                                                                              (Đã ký)

 - Lưu VT                                                     

                                                                                  

                                                                                    Dương Thị Trí

 

 

 

UBND HUYỆN NGHI XUÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN TT TIÊN ĐIỀN                               Độc lập – Tự do Hạnh phúc

 

Số 03/TB-MN                             Thị trấn Tiên Điền, ngày 28 tháng 08 năm 2020

 

THÔNG BÁO

TUYỂN HỢP ĐỒNG GIÁO VIÊN MẦM NON

NĂM HỌC 2020-2021

 

Căn cứ Luật Giáo dục năm 2019;

Căn cứ Hướng dẫn số 139/HD-SNV ngày21/11/2016 của Sở Nội vụ về việc triển khai quy định hiện hành về hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị;

Thực hiện công văn số 1576/UBND-NV- GDĐT- TCKH ngày 26 tháng 8 năm 2020 của UBND huyện Nghi Xuân về việc đồng ý chủ trương để các trường Mầm non, Tiểu học hợp đồng giáo viên năm học 2020-2021. 

Căn cứ tình hình thực tế cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên. Trường Mầm non Tiên Điền Thông báo hợp đồng giáo viên Mầm non năm học 2020-2021 cụ thể như sau:

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

- Có  quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam

- Đủ từ 18 tuổi trở lên

- Có đơn đăng ký dự tuyển

- Có lý lịch rõ ràng

- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm cụ thể;

Người đạt trình độ từ Cao đẳng sư phạm Giáo dục mầm non trở lên.

2. Nhu cầu tuyển dụng hợp đồng và hình thức hợp đồng

- Chỉ tiêu hợp đồng 2 giáo viên

- Hợp đồng mùa vụ dưới 12 tháng

3. Hồ sơ đăng ký:

Người đăng ký dự tuyển hợp đồng trực tiếp nộp hồ sơ gồm:

- Đơn đăng ký dự tuyển hợp đồng

- Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng tính đến thời gian nộp hồ sơ.

- Bản sao công chứng văn bằng,chứng chỉ và bảng kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí việc làm được cơ quan thẩm quyền chứng thực

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại thông tư số 14/2013/ TT-BYT ngày 6 tháng 5 năm 2013 của Bộ y tế hướng dẫn khám sức  khỏe 12 tháng.

Hồ sơ được bỏ vào bì đựng riêng

4. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 28/8/2020 đến ngày 29/8/2020 (thời gian trong giờ hành chính).

Sáng từ 7h đến 11h; buổi chiều từ 14h đến 16h.

5. Địa điểm: Tại văn phòng trường mầm non thị trấn Tiên Điền

Trên đây là thông báo tuyển dụng giáo viên mầm non của trường Mầm non  thị trấn Tiên Điền năm học 2020 - 2021.Thông báo này được niêm yết công khai tại bảng tin của nhà trường và cổng thông tin điện tử của trường./.

                                                                               TM. BAN GIÁM HIỆU

 Nơi nhận                                                                       HIỆU TRƯỞNG

   - BGH;

   - Website: của trường                                                                              (Đã ký)

 - Lưu VT                                                     

                                                                                  

                                                                                    Dương Thị Trí