UBND HUYỆN NGHI XUÂN

TRƯỜNG MN TIÊN ĐIỀN

   

       Số: 25/TB-MNTĐ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

  Tiên Điền, ngày 05 tháng 8 năm 2020

                                  THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh trẻ vào trường mầm non năm học 2020 - 2021

 

Thực hiện công văn số 131/GDNX, ngày 30/7/2020 của Phòng GD&ĐT Nghi Xuân về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh tại các trường mầm non năm học 2020 - 2021;

Căn cứ tình hình cơ sở vật chất của nhà trường, nhu cầu vào lớp của trẻ, số giáo viên, số lớp theo định biên được giao, trường Mầm non Tiên Điền thông báo tuyển sinh năm học 2020 – 2021 cụ thể như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh: 

Trẻ sinh năm 2016 có hộ khẩu thường trú tại xã Tiên Điền cũ chưa học lớp 3 tuổi tại trường Mầm Non Tiên Điền năm học 2019-2020

Trẻ sinh năm 2017 có hộ khẩu thường trú tại xã Tiên Điền cũ.

2. Chỉ tiêu tuyển sinh:

Trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi: 50 cháu.

Trẻ mẫu giáo 4 tuổi: 8 cháu

4. Hồ sơ tuyển sinh:

- Đơn xin vào học (Đã có tại nhà trường);

- Giấy khai sinh (Bản sao) hợp lệ;

- Bản phô tô Sổ hộ khẩu gia đình (Có công chứng);

- Bản sao giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo, mồ côi, khuyết tật (nếu có).

      5. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển.

      6. Thời gian tuyển sinh: 3 ngày (Từ ngày 10 đến12 tháng 8 năm 2020).

- Buổi sáng từ 7h - 10h30 phút;

- Buổi chiều từ 14h - 17h.

      7. Địa điểm tuyển sinh: 

- Địa điểm: Tại văn phòng trường Mầm non Tiên Điền – Tổ dân phố Minh Quang - Thị trấn Tiên Điền

* Số điện thoại tư vấn về công tác tuyển sinh của trường: 0919975586 (cô Dương Thị Trí - Hiệu trưởng)

Trên đây là thông báo tuyển sinh của Trường Mầm non Tiên Điền năm học 2020 - 2021, nhà trường trân trọng thông báo tới các bậc phụ huynh được biết và kính mong các bậc phụ huynh có trẻ trong độ tuổi trên về tại trường mầm non để làm thủ tục nhập học cho các cháu đầy đủ và đúng thời gian quy định./.

Nơi nhận:                                                                                HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GDĐT(để b/c);                                                

- UBND thị (để b/c);                                                              

- 7 thôn trong Thị ( t/b); 

- Niêm yết tại bảng tin trường, Lưu VP. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Dương Thị Trí

2

 

UBND HUYỆN NGHI XUÂN

TRƯỜNG MN TIÊN ĐIỀN

   

       Số: 25/TB-MNTĐ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

  Tiên Điền, ngày 05 tháng 8 năm 2020

                                   THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh trẻ vào trường mầm non năm học 2020 - 2021

 

Thực hiện công văn số 131/GDNX, ngày 30/7/2020 của Phòng GD&ĐT Nghi Xuân về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh tại các trường mầm non năm học 2020 - 2021;

Căn cứ tình hình cơ sở vật chất của nhà trường, nhu cầu vào lớp của trẻ, số giáo viên, số lớp theo định biên được giao, trường Mầm non Tiên Điền thông báo tuyển sinh năm học 2020 – 2021 cụ thể như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh: 

Trẻ sinh năm 2016 có hộ khẩu thường trú tại xã Tiên Điền cũ chưa học lớp 3 tuổi tại trường Mầm Non Tiên Điền năm học 2019-2020

Trẻ sinh năm 2017 có hộ khẩu thường trú tại xã Tiên Điền cũ.

2. Chỉ tiêu tuyển sinh:

Trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi: 50 cháu.

Trẻ mẫu giáo 4 tuổi: 8 cháu

4. Hồ sơ tuyển sinh:

- Đơn xin vào học (Đã có tại nhà trường);

- Giấy khai sinh (Bản sao) hợp lệ;

- Bản phô tô Sổ hộ khẩu gia đình (Có công chứng);

- Bản sao giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo, mồ côi, khuyết tật (nếu có).

      5. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển.

      6. Thời gian tuyển sinh: 3 ngày (Từ ngày 10 đến12 tháng 8 năm 2020).

- Buổi sáng từ 7h - 10h30 phút;

- Buổi chiều từ 14h - 17h.

      7. Địa điểm tuyển sinh: 

- Địa điểm: Tại văn phòng trường Mầm non Tiên Điền – Tổ dân phố Minh Quang - Thị trấn Tiên Điền

* Số điện thoại tư vấn về công tác tuyển sinh của trường: 0919975586 (cô Dương Thị Trí - Hiệu trưởng)

Trên đây là thông báo tuyển sinh của Trường Mầm non Tiên Điền năm học 2020 - 2021, nhà trường trân trọng thông báo tới các bậc phụ huynh được biết và kính mong các bậc phụ huynh có trẻ trong độ tuổi trên về tại trường mầm non để làm thủ tục nhập học cho các cháu đầy đủ và đúng thời gian quy định./.

Nơi nhận:                                                                                HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GDĐT(để b/c);                                                

- UBND thị (để b/c);                                                              

- 7 thôn trong Thị ( t/b); 

- Niêm yết tại bảng tin trường, Lưu VP. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Dương Thị Trí

2